Tietoa kehittämiskouluverkostosta

Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset hallitusohjelman ja opetussuunnitelman perusteiden sekä paikalliset strategioiden tavoitteet muuttuisivat käytännöksi, tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja – koulussa ja koululta. Tätä kehittämistyötä tukemaan Opetushallitus käynnisti Majakka-kehittämiskouluverkoston syksyllä 2014. Kehittämiskouluverkostossa on mukana peruskouluja eri puolelta Suomea. Mukana on vuosiluokkien 1-6 kouluja, vuosiluokkien 7-9 kouluja sekä yhtenäiskouluja. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 265 koulua 53 kunnasta. Koulut on valittu mukaan kuntien sivistysjohtajien ilmoituksen kautta.

Opetushallitus pyrkii verkoston avulla tukemaan kouluja uusien ja innovatiivisten käytäntöjen luomisessa sekä levittää tietoa kehittämishankkeista myös laajemmin koko koulutuskenttään. Majakan vaiheita seuratessa on käynyt selväksi, että suomalaisista peruskouluista löytyy intoa ja halua koulutuksen kehittämiseen.

Majakan tavoite

Majakan tarkoituksena on toimia yhteistyörakenteena, joka mahdollistaa yhteisen oppimisen. Verkosto kannustaa tavoitteelliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan sekä auttaa levittämään kehittämistoiminnan tuloksia.

Tavoite

Yhteistyö ja verkostot

Kehittämiskouluverkostossa – nimensä mukaisesti – verkostoitumisella on tärkeä merkitys. Oppilaiden, huoltajien ja muiden koulujen kanssa tehtävän yhteistyön rinnalla tulee entistä enemmän miettiä mahdollisuuksia monialaiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön, yhteistyöhön paikallisen elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa, yliopistojen ja tutkimuksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin sekä verkostoitumiseen sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Toimijat

Kehittämiskouluilla on mahdollisuus solmia yhteistyökumppanuuksia verkoston kautta. Opetushallitus toimii apuna yhteistyökumppaneiden löytämisessä ja yhteistyön aloittamisessa, mutta sopimukset yhteis-työstä opetuksen järjestäjä tekee itsenäisesti suoraan kumppanin kanssa.

Majakka on jakautunut kuuteen alueelliseen verkostoon, joiden tehtävänä on koordinoida alueellista yhteistyötä ja kehittämistä, jakaa osaamista ja innovaatioita, lisätä alueen kehittämisosaamista sekä toimia esimerkkeinä ja innovaation lähteinä muille alueen kouluille.

Verkostot

Lisäksi kehittämiskoulut jakautuvat teemaverkostoihin valitsemansa kehittämisen osa-alueen mukaisesti. Teemaverkostojen tavoitteena on osaamisen ja innovaatioiden jakamisen sekä hyvien käytäntöjen levittämisen lisäksi toimia rakenteena esittää kysymyksiä ja saada vastauksia omaan kehittämisteemaan liittyen.

Kehittämiskohteet

Keskeiset teemat, joihin kehittämiskouluverkoston avulla etsitään uusia käytännössä mallinnettuja innovaatioita, ovat oppiminen, osaaminen, hyvinvointi ja johtaminen (samat kuin KuntaKesu-mallissa).

Näihin neljään teemaan liittyen kukin Majakka-koulu on valinnut itselleen keskeisimmät kehittämiskohteet. Kehittämiskohteista muodostuu kymmenen kehittämisen osa-aluetta:

  1. Oppilaiden hyvinvointi ja motivaatio sekä oppimistulosten parantaminen
  2. Oppilaiden osallisuus
  3. Pedagogiikka ja opetusmenetelmät
  4. Yhteisopettajuus ja yhteistyö
  5. Opettajien osaaminen ja hyvinvointi
  6. Oppimisympäristöt
  7. Koulupäivän rakenne ja opetusjärjestelyt
  8. Toimintakulttuuri
  9. Teknologia
  10. Johtaminen

Osa-alueilla on tiivis yhteys opetussuunnitelmaan, esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen alueisiin. Koulut laativat kehittämistoiminnastaan suunnitelman, jossa määritellään toiminnan tavoitteet sekä kehittämisen avulla syntyvä innovaatio.

Opetushallituksen tuki kehittämiskouluille

Opetushallitus vastaa verkoston ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä tukee kehittämiskoulujen toimintaa. Majakka-kouluille järjestetään tapaamisia osaamisen jakamiseksi sekä koulutuksia osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi Opetushallitus tiedottaa ajankohtaisista koulutuksen kehittämiseen liittyvistä teemoista sekä toimii välittäjänä yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Majakka-verkostoon kuuluvat koulut voi tunnistaa heidän käytössään olevan Majakkakoulu-logon avulla.

Kehittämiskouluverkostoon ilmoittautuminen

Kaikki kehittämisestä kiinnostuneet peruskoulut voivat halutessaan liittyä verkostoon. Liittyessään he sitoutuvat toimimaan yhteistyössä muiden Majakka-koulujen kanssa sekä jakamaan kehittämistoimintansa tulokset sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Liittyminen verkostoon tapahtuu ilmoittautumismenettelyllä, jossa kunnan opetus- tai sivistysjohtaja ilmoittaa Opetushallitukseen mukaan liittyvät koulut.

Kiinnostuitko Majakka-kehittämiskouluverkostosta? Ilmoita koulusi mukaan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/B972D84A9D1BBD26

Lisätietoja opetusneuvos Pia Kola-Torvinen ().