Rahoitetut hankkeet 2018

Opetushallitus myönsi 118 hankkeelle valtionavustusta kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen 16.4.2018. Näistä 81 hanketta jatkaa syksyllä 2017 käynnistynyttä toimintaa ja 37 hanketta alkavat toteuttaa täysin uutta toimintaa.

(c) Linda Saukko-Rauta
Hankkeissa mukana olevat kielet. Kuva: Linda Saukko-Rauta.

Ympyräkaavioista näkyy, kohdistuuko toiminta ainoastaan perusopetukseen vai toteutetaanko se yhteistyössä joko esiopetuksen tai varhaiskasvatuksen kanssa. Pylväsdiagrammeista löytyy tieto niistä kielistä, joita hankkeissa varhennetaan tai joihin päästään tutustumaan leikkien, pelien ja laulujen avulla. Klikkaamalla saat kuvan isommaksi!


Suunniteltu yhteistyö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen eri yksiköiden kanssa.


Kielet, joita hankkeissa varhennetaan tai joihin päästään tutustumaan leikkien, pelien ja laulujen avulla.

Hanketoiminnalle asetettuja tavoitteita ovat kielen opetuksen varhentaminen, kielivarannon lisääminen, kielitietoisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä kielivalintatiedotuksen lisääminen ja kehittäminen.

Hankkeiden painopisteet

Hakuryhmä A, jatkavat hankkeet

 • syksyllä 2017 vuosiluokalla 1 varhennetun kielten opiskelun aloittaineiden ryhmien opetuksen jatkaminen
 • syksyllä 2017 muilla vuosiluokilla kuin vuosiluokalla 1 varhennetun kielten opiskelun aloittaneiden ryhmien opetuksen jatkaminen
 • kielten oppimiseen ja opetukseen kohdistuvan toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen, jolla tähdätään kielten oppimisen varhentamiseen
 • yhteistyö varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa kieltenopetuksen varhentamisessa
 • kielivalintoihin liittyvän, ajantasaisen tutkimusperustaisen tiedon välittäminen monipuolisen kielitaidon ja kieltenopiskelun eduista
 • muu kehittämistoiminta, jolla tähdätään pidempiaikaisiin rakenteellisiin tai pedagogisiin muutoksiin kielten opetuksen varhentamisessa ja monipuolistamisessa sekä kielivarannon lisäämisessä.

Hakuryhmä B, uudet hankkeet

 • A1- tai A2-kielen oppimäärän opetuksen varhentaminen (1 vuosiviikkotunti/vuosi perusopetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimäärän ylittävänä opetuksena) perusopetuksen järjestäjillä, jotka eivät aikaisemmin ole oman tuntijaon mukaan tarjonneet kieliopintoja vuosiluokalta 1 tai 2 alkavana opetuksena
 • toiminta, jolla tähdätään kielten oppimisen varhentamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa
 • kielivalintoihin liittyvän, ajantasaisen tutkimusperustaisen tiedon välittäminen monipuolisen kielitaidon ja kieltenopiskelun eduista
 • muu kehittämistoiminta, jolla tähdätään pidempiaikaisiin rakenteellisiin tai pedagogisiin muutoksiin kielten opetuksen varhentamisessa ja monipuolistamisessa sekä kielivarannon lisäämisessä.

Rahoitetut hankkeet 2017

Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeen erityisavustuksia saivat 95 opetuksen järjestäjää ympäri Suomen. Hankkeiden toiminta kohdentuu seuraaviin painopisteisiin:

 • 1. tai 2. vuosiluokalla alkavan A1- tai A2- kielen opetuksen aloittaminen paikkakunnalla nykyistä aikaisemmin
 • muu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai perusopetuksessa toteutettu kielten oppimiseen ja opetukseen kohdistuva toiminta, jolla tähdätään kielten oppimisen varhentamiseen
 • ratkaisut, jotka kannustavat ennakkoluulottomiin kielivalintoihin sekä vapaaehtoisten tai valinnaisten kielen oppimäärien suorittamiseen perusopetuksen päättövaiheeseen asti
 • yhteistyö eri oppiaineiden välillä monipuolisen ja eritasoisen kielitaidon hyödyntämiseksi
 • oppijalähtöisyys ja osallisuus sekä toiminnallisten ja erilaisia oppijoita motivoivien työtapojen lisääminen
 • kieltenoppimisen yhteyksien etsiminen lapsen ja nuoren arkeen sekä elinikäiseen oppimiseen
 • kasvattajayhteisön (esimerkiksi huoltajat, koulujen ja päiväkotien henkilöstö, kolmas sektori) sitouttaminen varhennetun kielenoppimisen tukemiseen
 • uusien käytäntöjen etsiminen ja mallintaminen paikallisesti ja yhteisöllisesti, jotta eri toimijoiden viesti monipuolisen kielitaidon merkityksestä kirkastuu ja välittyy eri osapuolille
 • kielipolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta perusopetukseen, huomioiden myös yhteydet toisen asteen koulutukseen

Rahoitusta saaneet paikkakunnat kartalla

Rahoitetut hankkeet (pdf)

Englanninkielinen yleiskatsaus hankkeisiin (pdf)