Koulutus tulevaisuuteen!

Opetushallituksen koordinoima Koulutus tulevaisuuteen! -hanke tuo systemaattista tulevaisuusajattelua koulutuksen kentälle. Siinä selvitetään, miten koulutuksen toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa ja sen haasteisiin vastataan. Tavoitteena on luoda rakenteita koulutuksen tulevaisuuden kartoitukseen ja tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden koulun ja oppimisen ratkaisumalleja.

Hanke on osa OECD:n kansainvälistä Schooling for Tomorrow -ohjelmaa (SfT). Sitä koordinoi OECD:n koulutustutkimuksen ja -innovaatioiden keskus CERI. SfT-ohjelmassa on mukana 13 eri maan kansallisia hankkeita. Koulutus tulevaisuuteen! -hankkeen vahvuus on sen kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa, jotka tuovat työskentelyyn useita näkökulmia. Siinä hyödynnetään sekä Suomessa tähän asti tehtyä tulevaisuustyötä ja -tutkimusta että OECD:n SfT-ohjelmaan osallistuneiden maiden kokemuksia ja projektin tuottamia työvälineitä.

Hanke koskee yleissivistävää, ammatillista ja aikuiskoulutusta ja se toimii kansallisella, alueellisella ja koulun tai oppilaitoksen tasolla. Kaikilla tasoilla tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi yliopistot, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt sekä kansainväliset yhteistyökumppanit.

Schooling for Tomorrow -ohjelman sivut (OECD)
CERI:n kotisivut (OECD)

Lisätietoa tulevaisuushankkeista muissa maissa (OECD)
Starter pack - tietoa tulevaisuustyön "työkaluista" (OECD)

Hankkeen väliraportti 3.9.2007 (pdf)
Hankkeen loppuraportti Trends shaping Education (pdf)

Schooling for Tomorrow – Final International Conference in Helsinki (OECD)

Hankkeessa mukana Opetushallituksesta  projektikoordinaattori Jari Metsämuuronen ja opetusneuvos Paula Mattila.

Koulutus tulevaisuuteen! -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa tulevaisuussuuntautunutta työskentelyä Opetushallituksessa, alue- ja kuntatasolla sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena oli myös ottaa huomioon kestävän kehityksen näkökulmat koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeessa luotiin vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuuden koulutuksesta ja näkemyksiä niiden vaikutuksista oppimistuloksiin ja koulutuspalveluiden toimivuuteen eri väestö- ja ikäryhmissä ja eri osissa maata.

Tavoitteena oli tuottaa tietoa, joka palvelee koulutuksen ennakointia ja suunnittelua sekä vakiinnuttaa menettelytavat, joilla järjestelmällisesti ennakoidaan tulevaisuuden koulutuksen haasteita. Näitä menetelmiä levitetään opetuksen kehittämishankkeiden käyttöön. Tulevaisuuskasvatusta kehitetään ja vahvistetaan eri koulutusasteilla.

Hankkeella pyrittiin tuottamaan

  • näkemyksiä tulevaisuuden haasteista ja osaamisvaatimuksista, joita kansalaisilta edellytetään työelämässä ja yhteiskunnassa
  • ehdotuksia siitä, millä toimenpiteillä erilaiset tavoitetilat voidaan saavuttaa
  • ehdotuksia koulutuspalveluiden ja oppimismahdollisuuksien kehittämisen vaihtoehdoista sekä
  • ehdotuksia tulevaisuuskasvatuksen haasteista ja malleista, hahmotettuna erilaisten oppimisympäristöjen ja opiskeluvaiheiden näkökulmasta.

Opetushallitus avusti tulevaisuuskasvatuksen hanketta

Opetushallitus piti hanketta kiinnostavana sekä kansainvälisen yhteistyön että pedagogisen kehittämisen näkökulmasta ja osoitti hankkeelle kuntien hakemuksesta kansainvälisen toiminnan avustusta. Myös kunnat rahoittivat toimintaa omista budjeteistaan.

Työskentely rakentui koulukohtaisesta toiminnasta, opetusvirastojen välisestä yhteistyöstä, hallinnon, tutkimuksen ja käytännön opetustyön tiiviistä yhteyksistä sekä kokemusten ja ideoiden vaihdosta yhteisissä seminaareissa ja opintomatkoilla. Selvää oli alusta lähtien, että tulevaisuuskasvatus haluttiin tuoda osaksi kaikkien mukana olevien koulujen arkityötä.  Kehittämistoiminta kytkettiin myös uuteen opetussuunnitelma-ajatteluun, kun kansallisten opetussuunnitelman perusteiden laatimistyö eteni 2000-luvun alkuvuosina. Tulevaisuuskasvatuksen kehittämisestä tuli olennainen osa koulukohtaista opetussuunnitelmatyötä ja se vaikutti myös kuntien opetussuunnitelmalinjauksiin.

Hankkeen monikulttuurisuus oli alusta lähtien sekä haaste että voimavara. Tärkeätä oli hallinnon ja koulutyön sekä tutkimuksen välinen yhteys ja vuorovaikutus. Oppilaiden mukanaolo aktiivisina tulevaisuuden pohtijoina ja toiminnan ideoijina lisäsi työskentelyn luovuutta suuresti. Tärkeäksi tulevaisuuskasvatuksen kannalta osoittautuikin koulun ilmapiiri ja koulun oma tapa toimia. Siinä tarvittiin avoimuutta, yhteisöllistä välittämistä, luottamusta oppilaisiin ja oppilaiden oikeuksien kunnioittamista. 

Tulevaisuuskasvatuksella tuetaan oppilaiden tulevaisuusvalmiuksia 

Tulevaisuuskasvatuksella ajateltiin vaikutettavan oppilaiden kehitykseen niin, että heissä vahvistuisivat valmiudet, joita tulevaisuuden yhteiskunta edellyttää. Näitä valmiuksia kutsuttiin tulevaisuusvalmiuksiksi. Hankkeen aikana havaittiin, että valmiuksia on ainakin kolmenlaisia: ajatteluun, taitoihin ja tekoihin liittyviä. Tulevaisuusvalmiuksien kehittymiseen tarvittiin kasvun virikkeitä. Piti siis löytää sellaisia työtapoja ja opetuksen sisältöalueita, joiden kautta valmiuksia voitaisiin parhaiten vahvistaa. Vähitellen vahvistui myös oivallus siitä, että koko koulun toimintakulttuuri on merkityksellinen. Se, miten koulussa toimitaan vaikuttaa vähintään yhtä paljon oppilaiden ajatteluun, asenteisiin ja tekoihin kuin varsinainen opetuskin. 

Tulevaisuuskasvatuksen hanke jatkui vuoden 2006 loppuun. Hankkeen aikana syntyneet toimintatavat jäivät elämään koulujen toimintakulttuurissa varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hankeraportti julkaistaan marras-joulukuussa 2007 opettajanoppaan muotoon laadittuna sekä suomeksi ja englanniksi. Samalla tulevaisuuskasvatuksesta on rakentunut Opetushallituksen vetämän Koulutus tulevaisuuteen –hankkeen yksi toimintamuoto, jonka kautta tuodaan uudenlaista pedagogista ajattelua kouluihin.  

Tulevaisuuskasvatuksen kalvosarja 

Tulevaisuuskasvatuksen yhteyshenkilöt Opetushallituksessa olivat esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Irmeli Halinen ja suunnittelija Ritva Järvinen.

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2006
Päättyy2008
KouluasteYleissivistävä koulutus
Ammatillinen peruskoulutus
Aikuiskoulutus
AihepiiriKoulutuksen kehittäminen ja tulevaisuustyö