Hankkeen perustelut

Suomessa kuntien haasteena on tällä hetkellä tarkastella ja ennakoida hallinto- ja kuntarajat ylittävää opetusta ja sen tukitoimia. Samalla kuntien tulee myös uudistaa palvelujen tuottamis- ja toteuttamistapoja.  Keskeinen kysymys on, miten palvelut tulevaisuudessa sijoitetaan seudullisesti ja paikallisesti, kuka palvelut tuottaa ja miten ne kohdistetaan täsmällisesti ja oikea-aikaisesti.

Erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa ja tukitoimissa on kunnilla erilaisia ratkaisuja ja mahdollisuudet tukitoimiin poikkeavat toisistaan paljon. Tämä koskee mm. tukiopetusta, erityisopetuksen muotoja ja eri oppiaineiden opiskeluun kohdistuvia yksittäisiä tukitoimia. On myös paljon esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka tulisi saada nykyistä laajempaan käyttöön.

Uusia toimintamalleja edellyttävät myös eri koulutustasojen ja koulujen yhteistoiminta, yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö sekä opetuksen ja tukitoimien välinen yhteistyö Tämä luo kunnille haasteen tarkastella opetustointa poikkihallinnollisesti ja moniammatillisesti.