Tavoitteet ja tehtävät

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää seudullisia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien opetukseen ja tukitoimiin. Keskeisesti tuetaan sellaisia toimintamalleja, joihin sisältyvät mm. yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö, yksilöllinen ja ryhmätasoinen integraatio sekä kunta- ja hallintorajat ylittävä toiminta. Siten pyritään edistämään seudullista ja paikallista erityistä tukea tarvitsevien opetuksen ja tukitoimien tarjontaa, tasa-arvoisuutta, laatua ja saatavuutta.

Käytännön tavoitteena on parantaa seudullisesti ja paikallisesti erityisopetuksen ja tukipalvelujen tuottamista, toteutuksen toimintaperiaatteita ja -tapoja, yhteisiä työtä koskevia ohjeita ja sopimuksia sekä työasemia ja –rooleja. Lisäksi pyritään eheyttämään hallintokuntien ja kouluasteiden rajat ylittävää toimintaa ja edistämään palvelujen jatkuvuutta. Huomio kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien osalta myös yleisopetuksen, erityisopetuksen, oppilas- ja opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen palvelujen kokonaistoimivuuteen moniammatillisena yhteistyönä.

Tehtävät

Hankkeen tehtävänä on kartoittaa erityistä tukea tarvitsevien opetusta ja tukitoimia seudullisen kehittämisen näkökulmasta. Erityisesti kehitetään erityistä tukea tarvitsevien opetusta ja tukitoimia sekä pyritään edistämään ja monimuotoistamaan opetuksen ja tukipalvelujen tuottamista seudullisesti ja paikallisesti.

Kehittämisohjaajatoiminta

Seutujen ja kuntien kehittämistyötä tuetaan kehittämisohjaajatoiminnalla. Tavoitteena on etsiä tapoja tukea paikallista ja seudullista kehittämistyötä ja saada hyöty aikaisemmista ja meneillään olevista hankkeista. Kehittämisohjaajatoiminnan avulla edistetään eri toimijoiden asiantuntijuutta ja työtä integroivia malleja. He toimivat myös hankkeen yhdyshenkilöinä.