Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus

Oppilailla voi olla suuriakin eroja kyvyssä opiskella asioita, heillä voi olla luontaista lahjakkuutta ja/tai heillä saattaa olla poikkeuksellisen suuri erityisvahvuus jollakin alueella. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti opetusta (PL 731/1999 16§). Lisäksi perusopetuslaki määrää, että opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti (PoL 628/1998 3 §). Perusopetuksen arvopohjaan kuuluu, että opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea nuorten edellytyksiä itsensä kehittämiseen elämänsä aikana (LL 629/1998 2§).

Lahjakkuuden ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishankkeen tavoitteena oli

  • parantaa kouluissa ja päiväkodeissa mahdollisuuksia tunnistaa lahjakkuudet ja erityisvahvuudet,
  • kehittää opetusta ja koulujen muuta toimintaa niin, että se ottaa lahjakkuuden ja erityisvahvuudet huomioon sekä tuottaa opettajille tukimateriaaleja,
  • antaa tietoa vanhemmille lahjakkuuden ja erityisvahvuuksien tukemisesta kotona sekä lisätä kotien ja koulujen vuorovaikutusta,
  • tukea oppilaita omien vahvuuksien tunnistamisessa ja vähentää oppilaiden alisuoriutumista ja
  • lisätä suvaitsevaisuutta kouluissa erilailla lahjakkaita kohtaan.

Hankkeen www-sivut

Lisätietoja: Leo Pahkin puh. 029 533 11 63,

 
Hankkeen tiedot
Alkaa 2009
Päättyy 2011
Kouluaste Perusopetus
Lukiokoulutus
Aihepiiri Lahjakkuuden tukeminen