LATU – Eritysitä tukea tarvitsevien opetuksen kehittäminen yleis- ja erityisopetuksessa 2002–2004

Hanke oli jatkoa Erityisopetuksen laadullisen kehittämisen hankkeelle 1997–2001 ja hyödynsi sen tuloksia. Hanke päättyi vuonna 2004.

Hanke koski esiopetusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta sekä niihin liittyviä tukijärjestelmiä, joita kehitetään sidosryhmiin perustuvan verkostotyöskentelyn avulla. Päätavoitteena oli parantaa kuntien yleis- ja erityisopetuksen mahdollisuuksia vastata erilaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen ja tukipalveluiden järjestämisestä.

Hankkeessa luotiin malleja koulutuksen ja opetuksen järjestelmiksi ja toimintatavoiksi; tavoitteena oli uusien toimintakulttuurien tuottaminen. Lisäksi tavoitteena oli yhdistää ja tehostaa pienten kuntien voimavarojen käyttöä.

Keskeisiä pyrkimyksiä olivat lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukeminen, opetuksen ja sen tukitoimien kokonaistaminen, nivelvaiheiden toimivuuden parantaminen sekä laatu- ja arviointityön kehittäminen kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Kokonaisuudessaan tavoiteltiin edelleen malleja erilaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen ja oppimistulosten parantamiseksi.

Hankkeen myötä jatketaan erityisopetuksen verkostoyhteistyön tiivistämistä ja laajentamista. Tavoitteena on aikaansaada pysyvää alueellista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien opetuksen kehittämisessä koulutuksen järjestäjän ja koulujen sekä oppilaitosten välillä. Alueellisia verkostoja tuetaan myös kehittämään valtakunnallista asiantuntijaverkkoa ja edistämään keskinäistä kokemusten vaihtoa.

Opetushallituksessa hankkeesta vastasi Pirkko Holopainen.

Hankkeen yhteydessä tuotettuja julkaisuja

LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin (pdf)
- Pirkko Holopainen & Terhi Ojala (toim.)
Opetushallitus 2006

Teemat

Lähikoulu

Teema sisälsi lähikouluperiaatteen toteuttamiseen liittyvien rakenteiden ja toimintamallien kehittämisen. Erityinen huomio kiinnitettiin pienten kuntien ja koulujen opetukseen ja tukitoimiin. Sisältöinä oli muun muassa palvelujen alueellistaminen, moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistoiminta, koulun ja kodin yhteistyö sekä opetuksen järjestäminen ja pedagogiset ratkaisut. Ammatillisessa koulutuksessa keskeisiä kehityskohteita olivat opiskelijavalinta ja nivelvaiheissa tehtävän yhteistyön varmistaminen sekä joustavan haun käytön lisääminen. Tuotoksia olivat erilaiset lähikoulumallit ja niihin liittyvät osaratkaisut.

Opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelmatyö tuli liittää kaikkiin hankkeen kehittämisalueisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Erityisesti pyrittiin nostamaan esiin ja korostamaan opetussuunnitelmissa niitä asioita, joilla parannetaan mahdollisuuksia koko ikäluokan koulutukseen. Lisäksi käytännön työssä on tärkeää parantaa opetussuunnitelman perusteiden, kunta- ja koulu- tai oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien sekä HOJKSien ja muiden opiskelusuunnitelmien välisiä yhteyksiä.
Hanke liittyi ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yleiseen osaan ja siinä erityisesti erityisopetuksen suunnitelmaosiin. Tuotoksina tuli olla näyttöä siitä, miten hankesisällöt palvelevat opetussuunnitelmien tavoitteita.

Esiopetus

Teema sisälsi esiopetuksen kehittämisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Keskeisiä asioita olivat henkilöstön yhteistyö, erityisen tuen varhainen tunnistaminen, vaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen kuntoutus sekä työtapojen kehittäminen. Moniammatillisen yhteistyön edistäminen oli keskeinen tehtävä. Tuotoksina olivat mallit erityistä tukea tarvitsevien esiopetukseen liittyvistä ratkaisuista. Erityisopetukseen otetuille lapsille tulee laatia HOJKS.

Arviointi- ja laatutyö

Tavoitteena oli nivoa nykyistä paremmin yhteen perinteinen arviointitoiminta ja laatutyö, jossa korostuu toiminnan laadun jatkuva ylläpito ja parantaminen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää paikallista arviointi- ja laatutyötä niin, että se toimisi nykyistä paremmin opetus- ja tukitoimien ohjausjärjestelmänä. Lisäksi perehdyttiin opetuksen ja tukitoimien laatuvaatimusten, -tavoitteiden ja -kriteerien laatimiseen. Tuotoksina yksittäisiin hankkeisiin tuli liittää suunnitelma hanketyön arvioinnista (kehittämisprosessin arviointi ja kehittämisen tulosten arviointi), joka samalla palveli hanketyötä koskevaa raportointia. Lisäksi tuotoksina voivat olla mallit paikallisen arviointi- ja laatutyön järjestämisestä sekä laadun määritystä koskevat mittarit ja muut dokumentit.

Yhteistyöverkostojen kehittäminen

Teema sisälsi itsenäisinä kehittämishankkeina verkostojen rakentamisen sekä hanketukena erilaiset verkostot ja niissä työskentelemisen. Yleis- ja erityisopetuksen yhteistyön kehittäminen oli keskeinen tehtävä. Tuotoksina oli esimerkiksi malleja toimivista yhteistyöverkostoista. Erityinen huomio kiinnitettiin siihen, millaisia ovat verkoissa hyvin toimivat vuorovaikutustavat.

Nivelvaiheet

Teema sisälsi koulutuksen eri nivelvaiheiden toimivuuden parantamiseen liittyvät tehtävät. Kehitettäviä alueita olivat muun muassa yhteistyö, päätöksentekotavat, erilaisten mittaus- ja arviointimenetelmien käyttö, nivelvaiheen koulutusmallien monipuolistaminen ja HOJKSin käytön tehostaminen nivelvaiheissa. Ammatillisessa koulutuksen hankkeen tavoitteena oli kehittää joustavia ja luotettavia tiedonsiirto- ja toimintamalleja opiskelijan siirtyessä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Tuotoksia olivat muun muassa nivelvaiheen toimivuutta parantavat ratkaisut sekä erilaiset yksivuotiset välikoulumallit.

HOJKS

Teema sisälsi HOJKSin laatimisen ja käytön kehittämistä. Kehitettäviä alueita olivat HOJKSin laatiminen erilaisille ja eri-ikäisille oppijoille ja käyttötavat etenkin nivelvaiheissa, yhteistyö HOJKS-työskentelyssä, tietosuojakysymykset ja HOJKSin käyttö arvioinnissa. Käytön kehittäminen erityisesti yleisopetuksessa oli keskeistä.Tuotoksia olivat edellä mainittuja seikkoja parantavat ratkaisut.

Tukitoimet- ja palvelut

Kehitettäviä alueita olivat muun muassa moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö sekä oppilashuolto. Tavoitteena oli laatia kunnan, kuntayhtymän tai oppilaitoksen palvelustrategia ja -suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien opetuksen kehittämisen osana. Tuotoksia olivat erilaiset mallit erityistä tukea tarvitsevien tukitoimille ja -palveluille kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, opetuksen ja tukitoimien integroimiselle ja alueellisille ratkaisuille.

Tuen tarve

Teema sisälsi tuen tarpeen määrittelyä ja sitä seuraavien järjestelyjen parantamista. Kehitettäviä alueita olivat päätöksenteko- ja arviointimenettelyt ja -mittarit, oppilassijoitusten parantaminen, eri ammattiryhmien yteistyö, yhteistyö huoltajien, päivähoidon ja kerhotoiminnan kanssa sekä kyky tunnistaa tuen tarve ja asenteet erilaisuutta kohtaan. Tuotoksia olivat tuen tarpeen määrittelyä ja sen jälkeisiä järjestelyjä parantavat ratkaisut.

Palvelu- ja kehittämiskeskukset

Teema sisälsi palvelu- ja kehittämiskeskusten sekä niiden toiminnan kehittämistä. Keskusten tavoitteena oli olla osa integroitunutta opetuksen paikallista, alueellista tai kansallista tukijärjestelmää. Valtion erityiskoulut toimivat asiantuntijoina muille kouluille ja oppilaitoksille. Myös ammatilliset erityisoppilaitokset toimivat erityisopetuksen kehittämiskeskuksina ja asiantuntijoina muille oppilaitoksille. Tuotoksia olivat mallit palvelurakenteille ja -strategioille.

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2002
Päättyy2004
KouluasteEsiopetus
Perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus
AihepiiriErityisopetus
Tukipalveluiden järjestäminen