Kehittävä arviointi

Kehittämistoimintaan liittyi kehittävä arviointi. Kehittävän arvioinnin tuotti Joensuun yliopisto. Arvioinnin tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miten kehittämistoiminta ja koulutus etenevät. Kehittävän arvioinnin avulla pyrittiin nostamaan esille kaikkia niitä vaikutuksia ja ilmiöitä ja hyviä käytäntöjä, jotka nousevat esiin paikallisesta oppilaanohjauksen kehittämistyössä.

Kehittävän arvioinnin tavoitteena oli:

 • lisätä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta,
 • tunnistaa vaikuttavia toimintaprosesseja,
 • selvittää hyviä ja huonoja käytänteitä,
 • vahvistaa jatkuvan kehittämisen kulttuuria,
 • lisätä ohjauksellista ajattelutapaa,
 • kehittää vakiinnutettavia toimintatapoja sekä
 • kartoittaa, miten eri toimijat arvioivat oppilaanohjauksen kehittämistyön vaikuttavan perusopetuksen laadun kehittämiseen.

Kehittämistyön arviointikehyksen muodostivat oppilaanohjaukselle määritetyt valtakunnalliset kehittämistavoitteet, oppilaanohjaukseen liittyvä lainsäädäntö ja säädökset, valtakunnalliset linjaukset liittyen nuorten hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä koulutuksen ulkopuolelle jäämisen ehkäisemiseen ja lisäksi oppilaanohjausta sivuava ajankohtainen arviointi- ja tutkimustieto. Arvioinnissa huomioitiin myös Euroopan unionin määrittämät elinaikaisen ja elinikäisen ohjauksen keskeiset periaatteet.

Kehittämistyön aineistoa kerättiin osallistuvan havainnoinnin (koulutusjaksot ja vierailut kunnissa ja oppilaitoksissa), verkkolomakkeiden (koulutuspalaute, oppilaanohjauksen tilannekartoitus hankkeen alussa ja lopussa), eri sidosryhmien teemahaastatteluiden sekä ryhmähaastatteluiden ja keskusteluiden kautta. Aineisto kerättiin kehittäjäkoulutusjaksoilla sekä vierailuilla kunnissa ja oppilaitoksissa. Kehittämishankkeista kerättiin lisäksi toiminnan ja koulutuksen yhteydessä syntyvää aineistoa (esim. kuntien ja oppilaitosten toiminta- ja kehittämissuunnitelmat).

Arviointi- ja tutkimustietoa raportoitiin säännöllisin väliajoin koulutushankkeen vetäjille ja hankkeen eri toimijaryhmille. Raportointi tapahtui väliraporttien, esitysten ja yhteenvetojen avulla.

Tietoa ja tutkimusta

 • Oppilaanohjauksen kehittämisen suunnat. Arviointiraportti oppilaanohjauksen hankesuunnitelmista lukuvuodella 2009-2010 (pdf)
  Tämä raportti käsittelee 131 oppilaanohjaushankkeen tavoitteita ja kehittämisen käytäntöjä lukuvuodella 2009–2010. Aineistona on käytetty kuntien ja oppilaitosten laatimia oppilaanohjauksen kehittämisen tarkennettuja toimintasuunnitelmia, jotka on toimitettu Opetushallitukseen 3.12.2009 mennessä. Hankesuunnitelmista on ensin tarkasteltu yleisiä kehittämisen linjoja sekä verrattu niitä edellisen kehittämisvuoden 2008–2009 teemoihin. Loppuosaan on koottu esimerkkejä toimintasuunnitelmiin kirjatuista oppilaanohjauksen laatutyön toteutustavoista.
 • Missä ohjaus on menossa? Arviointia oppilaanohjauksen kehittämisestä syksyllä 2008 (pdf)
  Oppilaanohjauksen tilaa selvittävä raportti, joka pohjautuu kehittäjätahoille (f = 148) toteutettuun e-lomakepohjaisen kyselyyn syksyllä 2009. Verkkokyselyyn vastasi 442 henkilöä, joiden joukossa oli opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen edustajia, työvoimahallinnon sekä työelämän edustajia. Kyselyaineistoa täydennettiin kolmella kuntavierailulla.
 • Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2009 -koontaraportti (pdf)
  Raportti kokoaa yhteen oppilaanohjauksen rahoitusta saaneiden hankkeiden raportoinnin kehittämistoimistaan lukuvuonna lukuvuonna 2008 – 2009. Määräaikaan 25.5. 2009 mennessä verkkolomakkeella palautettiin 112 hankeraporttia, joista osa kattaa seutuhankkeiden kautta useamman hankkeessa mukana olevan kunnan. Kyseessä on ollut raportointi rahoittajalle, joten esitetyt tulokset eivät ole varsinaisia tutkimustuloksia. Ne sisältävat hankkeiden itsearviointiin perustuvaa raportointia toiminnan laajuudesta, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Koontaraportti on tämän vuoksi kokoava ja jonkin verran tuloksia analysoiva, mutta pääosin toteava.
 • Menossa ja mukana – Arviointia oppilaanohjauksen kehittämisen tilasta syksyllä 2008 -raportti (pdf)
  Arvioinnin tarkoituksena oli kuvata perusopetuksen luokka-asteiden 6–9 oppilaanohjauksen tilaa syksyllä 2008 oppilaanohjauksen kehittämishankkeiden käynnistyessä.
 • Oppilaanohjauksen syksyn 2008 lähtötilannekyselyn yhteenvetoraportti (pdf)
  Oppilaanohjauksen lähtötilannekyselyn vastauksista on koottu pienimuotoinen kehittävän arvioinnin laadullinen yhteenvetoraportti ja tilastotietoa. Tutustukaa keskeisiin kyselytuloksiin. Ne antavat taustatietoa kehittämistyön sisällölliseen ja käytännön jatkosuunnitteluun.
 • Tilastotietoa oppilaanohjauksen kehittämisestä (pdf)
  Tilastollisia kuvioita oppilaanohjauksen kehittämisestä syksyn 2008 lähtötilannekyselyn mukaan (n= 420 ).
 • Tuumasta toimeen -raportti (pdf)
  Raportti pohjautuu kunta- ja oppilaitoskohtaisiin täsmennettyihin toimintasuunnitelmiin. Aineistona on käytetty Opetushallitukseen 15.11.2008 mennessä lähetettyjä toimintasuunnitelmia (n = 83). Raportissa on tarkasteltu toimintasuunnitelmien kriittisiä kohtia ja vahvuuksia sekä annettu niihin pohjautuvaa kehittävää palautetta alkaneesta kehittämistyöstä. Toimintasuunnitelmista on lisäksi poimittu esimerkkejä toimenpiteistä ja käytännöistä, joita kouluissa ja paikkakunnilla on suunniteltu/ suunnitteilla kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Onko ohjaus ohjauksessa? -raportti (pdf)
  Raportti esittelee ja arvioi valtakunnalliseen oppilaanohjauksen kehittämistoimintaan osallistuvien tekemiä itsearviointeja ohjausstrategioistaan ja -käytänteistään. Mukana on 34 alue- ja 78 oppilaitostasoista itsearviointikuvausta. Niitä verrataan kehittävän arvioinnin alkukartoitukseen sekä hankkeiden toimintasuunnitelmiin.
 • Kohti entistä ehompaa oppilaanohjausta - Kehittävän arvioinnin raportti (pdf)
  Raportti on katsaus Suomen 127 kunnan ja 21 yksityisen koulutuksen järjestäjän oppilaanohjauksen kehittämistyön 2008–2010 suunnitelmiin ja kaavailtuihin kehittämistoimiin. Raportissa on lisäksi nostettu esiin kehittäviä huomioita, joita voi huomioida paikallisessa kehittämistyössä.