Toiminnan tavoitteet

Toiminnan kohteena on romanioppilaiden tukeminen perusopetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen arvopohjana ovat mm. ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

Romanioppilaiden opetuksessa tulee opetussuunnitelman perusteiden mukaan huomioida Suomen romanien asema etnisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. Romanien yhteiskunnallisen integroitumisen ja uuden vähemmistöoikeuksia koskevan lainsäädännön myötä koulutukseen sekä ainutlaatuisen kieli- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvät kysymykset tulee ottaa huomioon myös perusopetuksessa. Romanikielen opetuksen tulee edistää kaksoisidentiteetin muodostumista ja lisätä koulunkäynnin laatua.

Valtion erityisavustuksen tuella toteutettavan toiminnan tarkoituksena on tukea kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, romanioppilaiden tukemista perusopetuksessa kieli- ja kulttuuriaspektit huomioiden sekä kehitettyjen toimintatapojen vakiinnuttamista. Tavoitteen toteuttamiseksi koulu/kunta laatii romanioppilaiden perusopetuksen tukemisen suunnitelman, jonka toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi koulun/kunnan arkea.

Lähtökohtana on lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja kouluhenkilökunnan tarpeisiin vastaaminen siten, että kulttuurien väliset vuorovaikutustaidot kehittyvät ja että koko kouluyhteisön valmiudet oppia ja opettaa monikulttuurisessa oppimisympäristössä paranevat ja vakiintuvat.