TaiTai

TaiTai -hanke pyrkii edistämään taide- ja taitokasvatuksen järjestämisen monipuolista ja innovatiivista kehittämistä kaikissa koulumuodoissa. Hankkeen tarpeellisuus kävi ilmeiseksi Lähde -hankkeen yhteydessä järjestetyssä kutsuseminaarissa syyskuussa 2007, jolloin seminaarin aiheena oli taide- ja taitokasvatuksen kehittäminen.

Tavoitteet

Taide- ja taitokasvatuksen kehittämisen toimenpideohjelman taustalla ovat muun muassa sivistystä ja kulttuuria koskevien yleismaailmallisten julistusten (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja Unescon kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus) sekä koulutusta koskevan lainsäädännön (perusopetuslaki, lukiolaki, laki taiteen perusopetuksesta, laki ammatillisesta koulutuksesta sekä laki vapaasta sivistystyöstä) sivistystavoitteet.

Toimenpiteet

1. Taide- ja taitokasvatuksen seurannan raportointi

Seurannan toteutuksesta vastaa Opetushallituksen Laadunhallinta ja seuranta -toimintayksikkö. Seuranta suunnataan niihin koulumuotoihin, joiden opetusta ohjataan opetussuunnitelman perusteilla. Ensimmäiseksi selvitetään toteutuneen opetuksen määrä taide- ja taitoaineissa, toisessa vaiheessa kartoitetaan opetusryhmien koot ja opetusta saaneiden oppilaiden määrä ja viimeisessä vaiheessa selvitetään, mitä oppilaat osaavat näissä oppiaineissa.

2. Taide- ja taitokasvatuksen verkkosivusto

Ensisijaiseksi kohde- ja käyttäjäryhmäksi on ajateltu taide- ja taitokasvatuksen opettajia ja muita alan pedagogiikkaa kehittäviä toimijoita. Verkkosivuston pääsisällöiksi on kaavailtu kolmea tehtäväkokonaisuutta:

 • Pedagogiset verkkosisällöt
 • Verkostoituminen, yhteistyö ja tiedottaminen
 • Vuorovaikutteinen kehittämistyökalu

3. Taide- ja taitokasvatuksen julkaisu

Julkaisun sisällöllisestä toimittamisesta vastaavat Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijat. Artikkeleita pyydetään myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Julkaisun sisällöiksi on kaavailtu:

 • Katsaus taide- ja taitokasvatuksen taustaan, tavoitteisiin ja tilaan
 • Taide- ja taitokasvatus oppimisen edistäjänä
 • Medialukutaito taide- ja taitokasvatuksessa
 • Taide- ja taitoaineet oppilaiden hyvinvoinnin edistäjinä
 • Näkökulma koulujen tanssin opetukseen
 • Teatteri- ja draamakasvatuksen mahdollisuudet koulussa
 • Yhteistyöverkostot opetuksen tukena
 • Koonti

4. Taide- ja taitokasvatuksen foorumien järjestäminen

Opetushallitus järjestää vuosittain maksuttoman taide- ja taitokasvatuksen foorumin, jonka tarkoituksena on koota alan eri toimijat keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista asioista sekä kehittämisen tarpeista ja keinoista.

Yhteyshenkilö: opetusneuvos Mikko Hartikainen, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) oph.fi

Julkaisuja ja yhteenvetoja

Taide ja taito  - kiinni elämässä!

Perusopetuksen taide- ja taitoaineiden toteutumisen seuranta lukuvuonna 2007–2008 (pdf)

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2008
Päättyy--
KouluasteEsiopetus
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetus
Taiteen perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus
Aikuiskoulutus
Vapaa sivistystyö
AihepiiriTaide- ja taitokasvatus