Taustaa

Osaamisyhteiskunnassa kaikkien kansalaisten perustaitoihin kuuluu tietty tiede- ja teknologiaosaaminen. Se on sekä koulutuksen avulla hankittua tiedollista ja taidollista perusosaamista, että kiinnostusta tieteen ja teknologian kehitystä kohtaan.

Tiede- ja teknologiaosaamisen edistäminen sisältyy eri kouluasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Jo esiopetuksessa kiinnitetään huomiota oppijan aktiiviseen rooliin tiedonhankkijana, prosessoijana ja toimijana. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sisältö voi liittyä muun muassa käden taitoihin, mutta sisältöä voivat olla myös erilaiset tiedolliset aihepiirit.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2003 korostetaan painokkaasti tiedon hankinta- ja hallintataitoja, vaikka termejä "tiedekasvatus" ja "tiedeopetus" ei käytetäkään. Tiedonhankinta- ja hallintataidoilla tarkoitetaan taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota sekä tuottaa uutta tietoa.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opiskelijoille tulee antaa välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden arviointiin ohjaamalla heitä soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle luonteenomaisia tiedon ja taidon hankinta- ja tuottamistapoja.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan tulee opetussuunnitelman perusteiden mukaan saada valmiudet nykyaikaista teknologiaa hyväksi käyttäen hankkia, jäsentää ja arvioida tietoa sekä soveltaa sitä muuttuvissa työtilanteissa ja - tehtävissä. Opiskelijan tulee ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman alansa työtehtäviin ja tulevaisuuteen Hänen tulee osata käsitellä ja soveltaa tietoa myös kriittisesti, eli hänen tulee osata valikoida, arvioida ja tulkita ja soveltaa uutta tietoa alansa työtehtävissä eri näkökulmat huomioon ottaen eri näkökulmista.

Teknologia on yksi opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksista sekä perusopetuksessa (Ihminen ja teknologia) että lukiokoulutuksessa (Teknologia ja yhteiskunta). Teknologian opetuksen lähtökohtana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa elämäänsä työ- ja vapaa-aikanaan. Teknologia sisältää tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Teknologian opetus ohjaa oppilasta ja opiskelijaa pohtimaan teknologian kehittämistä suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin historiallisista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden näkökulmista.

Opetusministeriö asetti vuonna 2003 Tiede- ja yhteiskuntatyöryhmän, jonka muistio (2004:28) valmistui vuonna 2004. Muistioon sisältyy joukko ehdotuksia ja suosituksia, joiden tarkoituksena on edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua tutkimuksen keinoja ja päämääriä koskevaan keskusteluun, vahvistaa tutkitun tiedon asemaa yhteiskunnassa ja päätöksenteossa, lisätä sisällöllisesti luotettavaa tiedonvälitystä, kehittää tieteellistä lukutaitoa kaikissa ikäluokissa sekä edistää tieteen tunnetuksi tekemistä.