Kokeilun toteutus 

Koulutuksen järjestäjät toteuttavat koulutuskokeilun lain ammatillisesta koulutuksesta mukaisesti joko ammatillisen peruskoulutuksena oppilaitosmuotoisesti tai opetussuunnitelmaperusteisena oppisopimuskoulutuksena. Koulutus tapahtuu Opetushallituksen hyväksymässä kokeiluohjelmassa kokeilua varten määriteltyjen koulutuksen perusteiden mukaan. Niiden perusteella on laadittu koulutuksen järjestäjän kokeiluopetussuunnitelmat, joita kokeillaan ja kehitetään. Oppilaitosmuotoista koulutusta toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa erityinen paino on lähiopetuksen lisäksi vuorovaikutteisessa verkko-opiskelussa ja työpaikoilla toteutettavassa koulutuksessa.

Eri osapuolten yhteistyö ja sitoutuminen

Koulutuksen järjestäjät suunnittelevat ja toteuttavat kokeilukoulutuksen työelämän ja ammattikorkeakoulujen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat sekä suunnitelmat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta. Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa on pääpaino opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Koulutuksen tavoitteet määräytyvät työelämän osaamisvaatimusten mukaan ja koulutuksen toteutusta kehitetään tarkoituksenmukaisuuteen ja oppimistuloksiin pohjautuen. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja tekevät sopimuksen työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta. Koulutuksen järjestäjä ja ammattikorkeakoulu suunnittelevat ja kehittävät kokeilukoulutusta yhteistyössä sekä sopivat kokeilukoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi ammattikorkeakouluopintoja.

Kokeilun tulosten seuranta ja arviointi

Kokeilun aikana Opetushallitus kerää koulutuksen järjestäjiltä tietoa kokeiluopetussuunnitelmien ja koulutusvaihtoehtojen toteutumisesta ja toimivuudesta sekä koulutuksen työelämävastaavuudesta ja opiskelijoiden oppimistuloksista. Erityistä huomiota seurannassa kiinnitetään kokeilukoulutuksen eri toteutusväylien toimivuuteen, työssäoppimisen toteutumiseen ja siinä saavutettaviin oppimistuloksiin sekä opetusmenetelmien, oppimateriaalien ja erityisesti verkossa tapahtuvan oppimisen tuloksellisuuteen. Arvioinnissa pääpaino on työelämäyhteistyön ja ammattikorkeakouluyhteistyön toteutumisessa sekä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.