Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

Projektin tausta on Opetushallituksen laatimassa esiselvityksessä aikuiskoulutuksen ennakointimallista. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa aikuiskoulutuksen ennakointitarpeita, -malleja ja -menetelmiä. Selvitystyö toi esille puutteita aikuiskoulutuksen ennakoinnissa, sillä vakiintunutta valtakunnallista aikuiskoulutuksen ennakointimallia ei tällä hetkellä ole.

Klusteriennakoinnin esiselvitys - Klusteriennakointi täydentämään toimialakohtaista ennakointia

Globalisoituneessa liiketoiminnassa verkostokyvykkyyksien merkitys kasvaa ja klusterilähestymistapa on ennakoinnissa ajankohtainen. Muuttuva toimintaympäristö tuo uusia vaatimuksia työelämälle ja uudenlaista toimialat ylittävää osaamista tarvitaan monilla eri aloilla. Klusteriennakoinnin tavoitteena on täydentää toimialakohtaista ennakointia vaihtoehtoisilla menetelmillä, jotka kytkevät työvoima- ja koulutustarpeiden määrällisen ja laadullisen ennakoinnin toisiinsa.

Gaia Consulting Oy tuotti Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi –projektin työn tueksi klusteriennakoinnin esiselvityksen. Esiselvitys valmistui kesäkuussa 2016. Esiselvityksessä analysoidaan ennakointiselvityksiä klusteroinnin perustelujen, ennakointimenetelmien sekä osaamiskvalifikaatioiden näkökulmasta. Raportissa on koottu klustereita perusteluineen, niissä hyödynnettyjä määrällisiä ja laadullisia ennakointimenetelmiä sekä toimialarajat ylittäviä osaamiskvalifikaatioita hyödyntäen vuosien 1995 – 2015 välisenä aikana toteutettujen kansallisia ja alueellisia ESR-rahoitteisia ennakointiselvityksiä sekä muutoin rahoitettuja osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiselvityksiä.