Dynamo-ennakointimalli

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin kehittämä ennakointimalli Dynamo (Dynamo 1.0) perustuu toimialojen tuotantoverkostoissa tarvittavan osaamisen tulevaisuushaasteiden ennakointiin. Mallilla voidaan ennakoida erityisesti aikuisväestön eri aikavälien ja koulutusasteiden (ml. työvoimakoulutus) osaamis- ja koulutustarpeita.

Ennakointimallia pilotoidaan valtakunnallisten ja alueellisten ennakointitoimijoiden yhteistyönä liikenne- ja logistiikka-alalla alkuvuonna 2017. Pilottialaan sisältyvät maa-, vesi- ja ilmaliikenne, moottoriajoneuvojen vähittäis- ja tukkukauppa, varastointi sekä postipalvelut.

Ennakointiprosessi tulee sisältämään myös liikenne- ja logistiikka-alan tuotantoverkoston alueellisia pilottihankkeita, joilla täydennetään valtakunnallista ennakointiprosessia.

Projekti toteutetaan osallistavalla ja vuorovaikutteisella prosessilla, jolla turvataan osallistumismahdollisuudet ennakointiprosessiin mahdollisimman laaja-alaisesti. Ennakointiprosessia koordinoi valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin projektipäällikkö ja projektisuunnittelija. Taustatukena toimivat Opetushallituksen ennakointiyksikkö sekä projektin ohjausryhmä, joka kattaa laajan joukon aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden edustajia. Ennakointiprosessin eri vaiheiden toteuttamiseen osallistuu myös ulkoisia palveluntuottajia.

Taustaselvitys ja muutosilmiöt

Pilottialan ennakointiprosessin alkuvaiheessa kootaan ja kartoitetaan liikenne- ja logistiikka-alan nykytilaa ja aikaisempia ennakointiselvityksiä sekä pilotoitavan alan sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutosilmiöitä. Sisäisen toimintaympäristön tarkastelussa tullaan keskittymään erityisesti pilottialan yritysten ja tuotantoverkoston kilpailukykytekijöiden ennakointiin ja ulkoisen toimintaympäristön analyysissa yleisiin megatrendeihin, trendeihin ja signaaleihin, joilla voi olla tulevaisuudessa vaikutuksia pilottialan liiketoimintaan. Muutosilmiöit kootaan ja analysoidaan eDelfoi-menetelmällä käyttämällä eDelfoi-työkalua. Muutosilmiöiden pohjalta muodostetaan skenaariota alan keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityksestä. Tuotetut skenaariot käännetään osaamis- ja koulutustarpeiksi, jonka jälkeen ennakointiprosessiin osallistuvat asiantuntijat arvioivat toimenpiteitä, joilla osaamisen ja koulutuksen kehittämishaasteisiin voidaan vastata.

Asiantuntijaryhmät ja työryhmätyö

Ennakoitavan alan asiantuntijoista kootut ydin- ja taustaryhmä toteuttavat ennakointityötä. Prosessin työpajoihin ja kyselyihin osallistuva, noin 30 henkilön ydinryhmä muodostuu Osaamisen ennakointifoorumin liikenne- ja logistiikka-alan ennakointiryhmästä, yritysten, työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen (toimiala- ja henkilöstöjärjestöt, työmarkkinajärjestöt), alan kaikkien koulutusasteiden lisä- ja täydennyskoulutuksen, ennakointialan hallinnon (esim. ministeriöt), aluehallinnon, alan tutkimuksen ja (aikuis)opiskelijoiden edustajista. Ydinryhmässä turvataan ennakointialan kaikkien alatoimialojen elinkeinoelämän edustus.

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmän nimeämisprosessista johtuen ryhmä voitiin kutsua vasta prosessin toiseen työpajaan. Liikenne- ja logistiikka-alan ennakointiryhmä tulee toteuttamaan muiden ennakointiryhmien kanssa samanaikaisesti myöhemmin uuden ennakointiprosessin, jossa voidaan hyödyntää ja täydentää pilotin tuloksia.

Taustaryhmä osallistuu kyselyihin ja välitulosten kommentointiin. Taustaryhmään pyritään saamaan ydinryhmän tahojen lisäksi erityisesti ennakointialan tuotantoverkoston toimialojen yrityksiä, ennakointialaa lähellä olevia muita ennakointiryhmiä, aluehallinnon edustajia sekä mahdollisesti myös rajoitetusti ennakointialan kansainvälisiä toimijoita. Laaja taustaryhmä takaa ennakointiprosessin eri vaiheisiin kattavan näkemyksen.

Työryhmätyö koostuu kyselyistä, työpajoista ja kommentointikierroksista. Ennakointiprosessissa jokaista työpajaa edeltää kysely, joka mahdollistaa työryhmän näkemyksien koonnin ja analysoinnin etukäteen työpajan teemoista. Työpajoissa syvennetään ja fokusoidaan teemoja. Työpajojen jälkeen on myös mahdollisuus kommentoida työpajojen tuloksia. Tällä tavoin prosessi kohdentaa ennakointia laajemmin liikenne- ja logistiikka-alan yhteisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin kuin myös toimialakohtaisiin erityisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin.

Valtakunnallisen ennakointiprosessin ohella toteutetaan rinnakkain viisi alueellista pilottia. Alueellisia teema-aloja ovat digitaaliset palvelut, biotalous, meriteollisuus, matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Alueelliset pilotit täydentävät valtakunnallisen ennakointiprosessin tuloksia ja testaavat samalla ennakointimallin alueellista hyödynnettävyyttä.

Työpajat ja kyselyt

Työpaja I: Muutosilmiöt ja skenaariot

Tavoitteena on muodostaa Delfoi-kyselyn tuloksia hyödyntäen skenaarioita liikenne- ja logistiikka-alan keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityssuunnista. Skenaariotyö toteutetaan kaksivaiheisesti tuottamalla ensivaiheessa liikenne- ja logistiikka-alan yleiset skenaariot ja tarkentamalla seuraavassa vaiheessa skenaarioita toimialakohtaisesti. Osallistujat saavat ennen työpajaa käyttöönsä ennakointiprosessiin liittyvät liikenne- ja logistiikka-alan taustaselvityksen sekä Delfoi-kyselyn alan muutosilmiöiden tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi.

Työpaja II: Skenaarioiden viimeistely ja työllisten määrälliset muutokset

Tavoitteena on jatkaa skenaarioiden viimeistelyä sekä arvioita skenaarioita vastaavaa alatoimialojen työllisten määrän kokonaiskehitystä sekä yksityiskohtaisempaa alan tehtävärakenteen muutosta.

Työpaja III: Osaamis- ja koulutustarpeet

Tavoitteena on muodostaa kyselyn tuloksia hyödyntäen arvioita skenaarioita vastaavista osaamis- ja koulutustarpeista. Tavoitteena on arvioida liikenne- ja logistiikka-alan yhteisiä osaamistarpeita (klusteriosaaminen), toimialakohtaisia osaamistarpeita sekä muutaman keskeisen liikenne- ja logistiikka-alan ammattiryhmän osaamistarpeita.

Asiantuntijoille lähetetään ennen toista työpajaa kysely, jossa arvioidaan tuotettuja skenaarioita vastaavia osaamis- ja koulutustarpeita. Koonti kyselyn tuloksista lähetetään työpajaan osallistuville ennen työpajaa. Samassa yhteydessä asiantuntijoille lähetetään työpajan taustamateriaaliksi Opetushallituksen ennakointiyksikön tuottama analyysiraportti aikaisemmasta liikenne- ja logistiikka-alan työvoiman liikkuvuudesta ja alan työvoimatarpeesta.

Dynamo-seminaari: Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen toimenpide-ehdotukset

Tavoitteena on muodostaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia liikenne- ja logistiikka-alan nykyisen ja uuden työvoiman koulutuksesta ja tutkintojen sisällöllisestä kehittämisestä, tutkintorakenteen muutoksista ym. alan koulutuksen muutostarpeista. Toimenpide-ehdotukset voivat kattaa myös opetus- ja koulutussektoria laajempia kokonaisuuksia.

Ennen seminaaria lähetetään kysely liikenne- ja logistiikka-alan koulutuksen ja osaamisen nykytilasta ja sen vastaavuudesta skenaarioiden edellyttämiin osaamis- ja koulutustarpeisiin.

Tilaisuudessa esitellään myös alueellisten pilottien alustavia tuloksia.

Prosessissa tuotetut ennakointitulokset ovat käytettävissä jo prosessin aikana. Prosessi pyrkii laajaan osallistamiseen ja tiedon vapaaseen jakamiseen. Ennakointiprosessin tulokset raportoidaan syksyllä 2017.