Hankkeen tiedot

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointiprojekti toteutetaan 1.8.2015–31.1.2019. Projektin toteuttajana ja rahoittajana toimii Opetushallitus, ja projektille on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea. Rahoitusta myöntävä viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projektille on nimetty ohjausryhmä, joka koostuu monipuolisesti aikuiskoulutuksen ja ennakoinnin asiantuntijoista. Projekti toteuttaa Suomen rakennerahasto-ohjelman ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” toimintalinjaa "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen" ja sen erityistavoitetta "9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen".

Projekti tuottaa uuden toimintamallin aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottamiseen ja tulkintaan sekä juurruttaa kehitettävän mallin pysyväksi käytännöksi. Projektissa kehitettävän ennakointimallin tuloksia voidaan hyödyntää aikuiskoulutusmuotojen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Prosessissa tuotettava ennakointimalli pyrkii määrällisen ja laadullisen ennakoinnin tietojen ja toimintamallien yhteensovittamiseen.