Hyvien käytäntöjen levittämistä jatkavat hankkeet

Rahoitettujen hankkeiden päätavoitteena on levittää laajasti tietoa aiemmissa hankkeissa kehitetyistä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävistä työtavoista, toimintamalleista, työvälineistä ja palveluista sekä tukea niiden käyttöönottoa opetuksessa ja oppimisessa. Rahoitusta myönnettiin 13 hankkeelle, jotka jatkavat toimivien tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistävien käytäntöjen, toimintamallien ja palveluiden levittämistä entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Hankkeiden rahoituskausi on 2.7.2014–31.12.2016.

Lisäketodellisuus ja oppiminen (LISÄKE)

Helsingin yliopisto/Helsingin normaalilyseo/OKL/Tiedekeskuspedagogiikka

Näkymättömän tekeminen silmin havaittavaksi on ollut yksi ihmiskunnan kiehtovista haasteista (kaukoputki, mikroskooppi, röntgen, aivokuvannus, Hubble, ATLAS, jne.). Lisäketodellisuuden (”Augmented Reality; ”AR”) avulla oppija näkee samanaikaisesti varsinaisen todellisuuden ja todellisuuteen lisättyjä visuaalisia elementtejä. Tämä mahdollistaa käsien käytön (hands-on) samanaikaisesti.

Tavoitteena on levittää laajalti aiemmassa, Opetushallituksen rahoittamassa NÄKYVÄ-hankkeessa saavutettuja lupaavia tuloksia. Tavoitteena on toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (Suomi 2020) Tiedeopetusmuistion pääperiaatteita ja -tavoitteita yhdistämään opetussuunnitelmien tavoitteita. Hanke tukee alakoulussa uuden ympäristöoppi-oppiaineen käytännön toteuttamista. Se tarjoaa myös monipuolisen lisän yläkoulun ja lukioiden opetukseen. Tällä tavoin hanke yhdistää Tiedekasvatus 2020-muistion pitkän aikavälin strategioita uudistettaviin peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmiin.

Osatavoitteet:

 • LISÄKE vakiinnuttaa kehitettyä Lisäketodellisuus-teknologiaa ("AR", Augmented Reality").
 • LISÄKE tuottaa useita helppokäyttöisiä, liikuteltavia Lisäketodellisuus-oppimateriaaleja.
 • LISÄKE tarjoaa opetusmateriaalin, joka yhdistää abstraktia oppiainesta ja konkreettista tekemistä.
 • LISÄKE vastaa uusien opetussuunnitelmien havaintojen tekemisen ja kokeilemisen haasteisiin.
 • LISÄKE tarjoaa opetettaviin aiheisiin perustellut tuntisuunnitelmat ja opetustuokioiden mallit.
 • LISÄKE antaa opettajille mahdollisuudet joustavien, omien opetusmallien luomiseen.
 • LISÄKE hyödyntää jo olemassa olevaa verkko-opetusta ja portaaleja.
 • LISÄKE yhdistää tiedekeskuspedagogiikan testattuja malleja kouluopetukseen.
 • LISÄKE kartoittaa motivaation ja oppimisen yhteyttä.
 • LISÄKE evaluoi lisäketodellisuus teknologian mahdollisuuksia ja soveltuvuutta oppimiseen.
 • LISÄKE kerää ja analysoi opettajien palautteen avoimista oppimisympäristöistä.
 • LISÄKE huomioi koululaisten erilaisia oppimisstrategioita erityisesti visuaaliseen hahmotuskyvyn osalta.
 • LISÄKE antaa mahdollisuuden uuden oppimisteknologian tuotteistamiselle.
 • LISÄKE luo verkkosivuston, johon on koottu lisäketodellisuuden opetussovellusten parhaat käytänteet kansallisesti ja kansainvälisesti.

LISÄKE -hankkeessa tiedekasvatus viedään kouluympäristöön oppilaille ja opettajille. Opettaja voi opettaa asian oppilaille vasta sitten kun hän osaa sen itse. Tämä toteutetaan käyttämällä jo kehitettyä AR-laitteistoa. Entistä suurempi määrä opettajia valmennetaan käyttämään AR-teknologiaa myös itse. "Kriittinen massa" opettajia saavutetaan tehokkailla koulukäynneillä. Lisäksi opettajille tarjotaan laajempia koulutustilaisuuksia.

Lisätiedot: