Nationella kontaktpunkter

Utbildningsstyrelsen fungerar som finländsk kontaktpunkt i flera internationella nätverk.

Finlands Eurydice-enhet

Eurydice är ett nätverk för informationsutbyte vars viktigaste uppgift är att producera analytisk och jämförbar information om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa. Syftet med verksamheten är att främja samarbete och ömsesidig förståelse inom utbildning.

Cedefop

Cedefop står för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, vars syfte är att producera information om yrkesutbildning för att stödja livslångt lärande inom Europeiska unionen. Cedefop ordnar och stöder forskning och utveckling av yrkesutbildning. Cedefop samlar in information om yrkesutbildningen i medlemsländerna genom sina nätverk. Utbildningsstyrelsen koordinerar den nationella verksamheten i nätverket ReferNet.

Europeiska centret för moderna språk (Graz)

  • Anu Halvari, kontaktpunkten
  • Paula Mattila, ECML verkstäder

Nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen NQRP

Som nationell referenspunkt för kvalitetssäkringen inom yrkesutbildningen (eng. National Quality Assurance Reference Point) har Utbildningsstyrelsen som uppgift att

  • delta i genomförandet av EU:s riktlinjer för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen i Finland
  • förmedla information mellan nationella yrkesutbildningsaktörer och det europeiska nätverket samt
  • aktivt arbeta med utveckling av kvalitetsledningen och -bedömningen inom yrkesutbildningen i enlighet med ENQA-VET:s arbetsplan.

Kontaktperson är undervisningsrådet Leena Koski.

ENIC/NARIC Finland

Utbildningsstyrelsen är Finlands representant i nätverken för informationsspridning: ENIC och NARIC. ENIC/NARIC-nätverken har som uppgift att främja tillgängligheten av information om högskolesystem och utbildning på högskolenivå. De informerar också om ärenden gällande erkännande av examina och god praxis inom området

Eurodesk

Eurodesk är ett europeiskt nätverk till stöd för personer som arbetar med ungdomar i internationaliseringsfrågor. Utöver centralkontoret i Bryssel som samordnar nätverkets aktiviteter består det av 33 länder och närmare 1 200 europeiska aktörer på regional och lokal nivå. Utbildningsstyrelsen ansvarar för Eurodesk-verksamheten i Finland.

Euroguidance

Utbildningsstyrelsen fungerar som nationellt Euroguidance-center för Finland och tillhör det europeiska Euroguidance-nätverket med över 30 partnerländer. Nätverket stöder professionella handledare i frågor kring internationalisering av vägledningsområdet.

Kreativa Europa

EUs Kreativa Europa stöder den kulturella, audiovisuella och kreativa sektorns verksamhet och samarbete i Europa. Målet är att möjliggöra nya internationella verksamhetsformer och marknader och att nå en ny publik för europeiska kulturella verk. Kontaktkontoren Kreativa Europa Desk svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Finland delar Internationaliseringstjänster vid Utbildningsstyrelsen (delprogrammet Kultur) och Finlands filmstiftelse (delprogrammet Media) på uppdraget.

Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna har som mål att öka medborgarnas kunskaper om unionen, dess historia och dess värden, stödja medborgarnas medverkan och främja ett aktivt europeiskt medborgarskap. Den finländska kontaktpunkten för Ett Europa för medborgarna är en del av det europeiska nätverket av kontaktpunkter. Kontaktpunkten informerar, utbildar och ger råd i frågor som gäller programmet Ett Europa för medborgarna.