Ammattikoulutuksen järjestäminen

Määräyksiä, ohjeita ja lomakkeita ammattikoulutuksen järjestämiseen

Vuonna 2018 annetut määräykset

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen. Määräys tulee voimaan 16.4.2018.

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa. Tulee voimaan 15.1.2018 alkaen.

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Tulee voimaan 1.3.2018 alkaen.

Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa. Voimaan 15.3.2018 alkaen.

Aikaisemmin annetut määräykset

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa/Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatillisessa peruskoulutuksessa /Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Rakentamiseen liittyvä tiedoksiantovelvollisuus

Velvollisuus ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle työntekijä- ja urakkatietoja tulee voimaan 1.7.2014.

Työturvallisuuslaki muuttuu

1.9.2012 tulee voimaan työturvallisuuslakiuudistus, jonka perusteella veronumero tulee pakolliseksi kaikille rakennustyömaalla työskenteleville. Veronumerovelvoite koskee myös koulutuksen- ja tutkinnonjärjestäjien opettajia ja oppilaita.

Tutkintonimikkeet on suojattu ammatillisen peruskoulutuksen lain 630/1998 pykälän 45 ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lain 631/1998 pykälän 12 mukaan. Tutkintojen, tutkintonimikkeiden, koulutusohjelmien, osaamisalojen ja tutkintojen osien nimien on siten oltava lainsäädännön ja tutkintojen perusteiden mukaisia.

Opetushallituksen tiedotteessa annetaan ammatillisille oppilaitoksille ohjeet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan opetukseen liittyvästä alkoholijuomien aistinvaraisesta arvioinnista koskien alaikäisiä opiskelijoita. Oppilaitosten ja opettajien on otettava ohjeistus huomioon alan opetusta järjestäessään.Opetushallitus on valmistellut ohjeet yhdessä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa.

Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuista (SORA) ammatillisissa perustutkinnoissa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjeistaa oppilaitoksia sekä tupakkalakia (693/1976) valvovia kuntien viranomaisia 1.10.2010 voimaan tulleesta tupakkalain muutoksesta (698/2010). Lakimuutokseen sisältyy säännöksiä, jotka oppilaitosten on otettava toiminnassaan huomioon. Valvira on valmistellut ohjeen yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.