Yliopistot

Yliopistoon voi hakea ylioppilastutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittanut. Useimpiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa.

Suomessa on 14 yliopistoa. Sotilasalan korkea-asteen tutkintoja suoritetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, joka on puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluva yliopisto.

Yliopistojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Useimmilla aloilla opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin syventäviin opintoihin. Alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä ja se voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ylempi korkeakoulututkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja voidaan suorittaa kahdessa vuodessa.

Näihin tutkintoihin johtava koulutus järjestetään pääasiassa pää- ja sivuaineopintoina tai monitieteisinä koulutusohjelmina. Opinnot jakaantuvat perus- ja aineopintoihin sekä syventäviin opintoihin.

Kaikkiin yliopistotutkintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja. Yliopistotutkintoihin voi sisältyä myös harjoittelua. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea yliopistollisiin jatko-opintoihin suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Yliopistojen tarjontaan kuuluu myös aikuiskoulutusta ja erilaisia tutkimus- ja konsultointipalveluja. Aikuiskoulutus toteutetaan pääasiallisesti yliopistojen yhteydessä toimivissa yliopistojen alaisissa täydennyskoulutuskeskuksissa ja avoimissa yliopistoissa, joissa voi suorittaa myös avoimen yliopiston opintoja ja opintokokonaisuuksia.

Yliopistossa suoritettu tutkinto antaa paitsi valmiuksia toimia monenlaisissa tehtävissä ja ammateissa myös pätevyyden monien julkisten virkojen hoitoon.