Arviointi ja todistukset

Työssäoppimisen arviointi

Oppisopimusaikana opiskelijan oppimista arvioidaan koko ajan työpaikalla, mutta varsinainen arviointikeskustelu käydään yleensä kolme kertaa vuodessa oppisopimuksen järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Oppisopimuksessa opiskelevalla on aina oltava nimetty vastuullinen työpaikkakouluttaja. Arviointikeskustelun käyvät opiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa, joka antaa palautteen myös muiden ohjaamiseen osallistuneiden puolesta. Opiskelija arvioi myös itse osaamistaan. Arviointikeskustelusta lähetetään raportti oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle.

Osallistumistodistus

Oppisopimuksen päätyttyä työnantaja tai työpaikkakouluttaja antavat opiskelijalle hänen ammatillisesta osaamisestaan päättöarvioinnin. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan asteikolla 1–3 oppisopimuskoulutuksen järjestäjän arviointiohjeen mukaisesti. Alkuperäinen arviointilomake jää opiskelijalle ja kopio päättöarvioinnista toimitetaan oppisopimustoimistoon tai oppisopimuksen järjestävään oppilaitokseen. Tietopuolisen opetuksen järjestänyt oppilaitos antaa opiskelijalle arvioinnin, sekä toimittaa siitä jäljennöksen koulutuksen järjestäjälle. Koulutuksen järjestäjä laatii edellä mainittujen arviointien perusteella todistuksen tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta.

Näyttötutkintotodistus

Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on yleensä myös näyttötutkinto. Näyttötutkinnoissa tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti aidoissa työtilanteissa. Tutkintosuoritukset arvioi työnantajan, työntekijöiden sekä näyttötutkinnon järjestäjän edustajat kolmikantaisesti. Kun tutkinnon suorittaja on osoittanut tutkinnon ammattitaitovaatimukset hyväksytysti, opiskelija saa tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksen myöntää alan tutkintotoimikunta. Opiskelija saa todistuksen oppilaitoksen kautta.