Työelämätoimikunnat

Työelämätoimikuntien tehtävää, toimivaltaa ja vastuita määrittelevät ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017) ja asetus (673/2017). Lainsäädäntö korostaa työelämän roolia ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja laadun varmistamisessa.


Työelämätoimikuntien tehtävät ovat

  • Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistus
  • Osallistuminen tutkintorakenteen, tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen
  • Opiskelijan osaamisen arviointia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely
  • Seuraavat Opetushallituksen määräämät erityistehtävät
    • Kuljetusalan työelämätoimikunta vastaa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun kokeen järjestämisestä ja valvonnasta sekä mainitun lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta
    • Kasvatus-ja ohjausalan työelämätoimikunta käsitellee oikaisupyynnöt, kun ne koskevat 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuja yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita

Työelämätoimikuntien kokoonpano

Opetushallitus on nimittänyt työelämätoimikuntiin 330 jäsentä ensimmäiseksi kolmivuotiskaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2020. Työelämätoimikunnassa on enintään 9 jäsentä, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä, opetusalaa sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia, jos itsenäinen ammatinharjoittaminen on alalla laajuudeltaan merkittävää.

Työelämätoimikuntien kokoonpanot on toteutettu niin, että jäsenten asiantuntemus kattaa laajasti toimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot ja että jäsenillä on hyvät yhteydet keskeisiin alan työelämän toimijoihin. Lisäksi kokoonpanoissa on otettu huomioon koulutuksen järjestäjien tasapuolinen osallistuminen, ruotsin kielen osaaminen ja sukupuolten tasa-arvonäkökulma.

Oikaisupyynnöt

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 55 §:n 3 momentin mukaan tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioijien tekemään arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Työelämätoimikunnille voi lähettää oikaisupyynnön ja muita niiden toimialan kuuluvia asiakirjoja sähköpostilla (ks. osoitteet edellä) tai työelämätoimikunnan osoitteella:

XX työelämätoimikunta
c/o Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki