Kääntäjien auktorisointi

Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä. Auktorisoiduksi kääntäjäksi voidaan hyväksyä luotettavaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi ja jolla on kotikunta Suomessa taikka vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Tämän lisäksi henkilön tulee hankkia oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Auktorisoidun kääntäjän oikeutta voi hakea seuraavilla kolmella tavalla:

  1. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti suorittaneen hakemus
  2. Korkeakoulututkinnon perusteella auktorisoidun kääntäjän hakemus
  3. Virallisen kääntäjän hakemus

Huomaathan, että hakemukset käsitellään tutkintolautakunnan kokouksissa. Seuraavan kokouksen päivämäärän löydät kohdasta Tutkintolautakunta. Jos auktorisointisi on päättymässä, katso sivun lopussa kohta Auktorisoinnin uusiminen.

1. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti suorittaneen hakemus

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön on anottava Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä. Todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä on maksullinen.

Todistusmaksu auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteella todistusta haettaessa on 105,00 euroa (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1148/2016 1 §).

2. Korkeakoulututkinnon perusteella auktorisoidun kääntäjän hakemus

Filosofian maisterin tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta henkilöltä ei edellytetä auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittamista, mikäli tutkintoon sisältyy vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot, jotka ovat kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä yliopisto-opintoja. Niihin tulee sisältyä vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot. Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä voidaan tällöin myöntää tutkintoon sisältyvässä kieliparissa yksinomaan äidinkieleen tai siihen kieleen, jonka hakija hallitsee parhaiten (A-työkieli). Todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä korkeakoulututkinnon perusteella on maksullinen.

Todistusmaksu korkeakoulututkinnon perusteella todistusta haettaessa on 220,00 euroa (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1148/2016 1 §).

Taustatietoa auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamisesta korkeakoulututkinnon perusteella

Laissa virallisista kääntäjistä 1148/1988 (kumottu 31.12.2007) ei mainita auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamista korkeakoulututkinnon perusteella. Siksi ennen vuotta 2008 aloitettuja maisterin tutkintoja ei voida hyväksyä perusteeksi auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi.

Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007 sekä valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007 astuivat voimaan 1.1.2008. Näissä mainitaan auktorisoidun kääntäjän oikeuden saaminen korkeakoulututkinnon perusteella tietyin edellytyksin.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan kokouksessa 28.8.2009 on sovittu periaatteista lain auktorisoiduista kääntäjistä sekä asetuksen auktorisoiduista kääntäjistä annetuissa pykälissä tarkoitettujen käytänteiden tulkinnan selventämiseksi. Sovituista periaatteista on tuolloin lähetetty tiedote kaikille maisterintutkintoja järjestäville yliopistoille:

Opintojen pääainevaihtoehtoja ovat käännöstiede, kieliaine sekä muu esimerkiksi tiedotusoppi tai oikeustiede. Kaikkiin tutkintoihin tulee sisältyä vähintään 60 opintopisteen laajuisia käännöstieteen opintoja (auktorisoidun kääntämisen opintoja) ja niihin sisältyvien vähintään 6 opintopisteen laajuisten auktorisoidun kääntämisen opintojen pitää olla auktorisoidun kääntämisen opintoja, sisältäen Auktorisoidun kääntäjän valmius -osion ja riittävästi käännösharjoituksia. Näiden tulee sijoittua maisterivaiheen opetusohjelmaan.

Jos hakijalla on muu pääaine kuin käännöstiede, säädettyjen käännöstieteen opintojen tulee muodostaa hänen maisterin tutkinnossaan tiedekunnan/oppiaineen vahvistama kokonaisuus. Tämä kokonaisuus voi näkyä tutkintotodistuksessa esimerkiksi sivuaineena. Hakija ei voi itse koostaa yksittäisistä opintojaksoistaan kyseistä kokonaisuutta.

Lisätietoja ja tarkennuksia korkeakoulututkinnon perusteella auktorisoidun kääntäjän oikeuden hakemiseen löytyy usein kysytyistä kysymyksistä.

Auktorisoinnin voimassaolo

Auktorisointi myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ennen auktorisointia hakijan on annettava auktorisoidun kääntäjän vakuutus, ellei sitä ole aikaisemmin annettu. Auktorisointia on mahdollista hakemuksesta jatkaa enintään viisi vuotta kerrallaan. Jatkamisen edellytyksenä on, että henkilö on auktorisoinnin voimassa ollessa toiminut auktorisoituna kääntäjänä ja täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi. Todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä on maksullinen. Todistuksesta perittävä maksu on 140,00 euroa (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1148/2016 1§:n 16 momentti).

Auktorisoinnin määräaikaisuus ei koske hakijoita, joille on aiemmin myönnetty oikeus toimia virallisena kääntäjänä (laki 1148/1988).

3. Virallisen kääntäjän hakemus

Ennen auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain voimaantuloa (1.1.2008) myönnetty oikeus toimia virallisena kääntäjänä oli voimassa vuoden 2012 loppuun. Viralliseen kääntäjään sovelletaan lakia auktorisoiduista kääntäjistä. Kääntäjä ei kuitenkaan saa käyttää virallisen kääntäjän nimikettä, vaan hänen tulee hakea auktorisointia tutkintolautakunnalta. Ruotsinkielinen nimike ”auktoriserad translator” on pysynyt muuttumattomana lainmuutoksen yhteydessä.

Virallinen kääntäjä saa tutkintoa suorittamatta ja vakuutusta antamatta hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä, jos hän täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi. Jos virallinen kääntäjä ei ole hakenut oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä 31.12.2012 mennessä, hän ei voi tehdä auktorisoituja käännöksiä ennen kuin on saanut hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Viralliseen kääntäjään, joka hakee oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä, ei sovelleta oikeuden määräaikaisuutta ja oikeus on voimassa ilman yläikärajaa. Todistus on maksuton.

Auktorisoinnin uusiminen

Oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä on mahdollista hakemuksesta jatkaa enintään viisi vuotta kerrallaan. Uusiminen koskee auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti suorittaneita ja korkeakoulututkinnon perusteella auktorisoinnin saaneita. Ennen auktorisointia hakijan on annettava auktorisoidun kääntäjän vakuutus, ellei sitä ole aikaisemmin annettu. Uusimisen edellytyksenä on, että henkilö on auktorisoinnin voimassa ollessa toiminut auktorisoituna kääntäjänä ja täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi lain (2007/1231 2§) mukaan.

Todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä on maksullinen. Todistusmaksu on 140,00 euroa (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1148/2016 1§:n 16 momentti).

Hakemusmenettely auktorisoinnin uusimiseksi

Auktorisoidun kääntäjän oikeutta haetaan alla olevalla lomakkeella Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta. Opetushallitus ylläpitää auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä ja lähettää sähköpostitse henkilökohtaisesti tiedon auktorisoinnin umpeutumisesta noin 3kk ennen. Lautakunnan kokouspäivämäärät löytyvät Tutkintolautakunta-välilehdeltä.

Hakemukseen liitetään oman asuinkunnan maistraatista saatava ote väestörekisteristä auktorisoidun kääntäjän oikeutta varten.

Jos hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hakemukseen on liitettävä vastaavan ulkomaan viranomaisen antama suomalaista vastaava todistus tai muu todistus, josta ilmenee myös hakijan virallinen ulkomainen osoite.

Hakemuslomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Kirjaamo
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki

Lisätietoja: