Tutkinnon sisältö

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkinto järjestetään kerran vuodessa. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa käännössuunta on joko kotimaisista kielistä (suomesta, ruotsista, inarin-, koltan- tai pohjoissaamesta) vieraisiin kieliin, vieraista kielistä kotimaisiin kieliin, tai kotimaisista kielistä toisiin kotimaisiin kieliin.

Tutkinto koostuu yhdestä monivalintatehävästä (aukt1) ja kahdesta käännöstehtävästä (aukt2 ja aukt3). Kieli- ja kääntämistaitoa mittaavat osiot (aukt2 ja aukt3) suoritetaan tietokoneella (PC) ja niissä on sallittu kirjallisten ja elektronisten apuvälineiden (sanakirjat ja -tiedostot) sekä Internetin käyttö. Sähköpostiyhteyksien ja käännösohjelmien käyttäminen on kielletty. Poikkeustapauksissa tutkintotehtäväkäännökset voidaan kirjoittaa käsin. Monivalintatehtävän aikana kaikenlaisten apuvälineiden käyttö on kielletty.

Monivalintatehtävä

Auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittavaa muuta taitoa mittaava osio (aukt1) koostuu kääntäjän ammattikäytänteitä testaavasta monivalintatehtävästä. Osion hyväksytysti suorittaminen edellyttää perehtymistä lakiin auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007) ja valtioneuvoston asetukseen auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) sekä Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteisiin 2012 (OPH määräys 22/011/2012) ja muihin alaan liittyviin asiakirjoihin.

Monivalintatehtäväosion kysymyksissä on kolme vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea vastaus. Kysymykset käsittelevät muun muassa:

• auktorisoidun kääntäjän työmenetelmiä ja -prosesseja
• kääntäjän ja toimeksiantajan välisiä vastuukysymyksiä
• kääntämiseen liittyviä eettisiä periaatteita
• lainsäädäntöä ja laadunvarmistusmenetelmiä
• käännösten vahvistamista ja sen jälkeisiä viranomaistoimenpiteitä


Esimerkki monivalintakysymyksestä:

MUUN TAIDON OSOITTAMINEN
Monivalintatehtävät (aukt1)

Vain yksi vastausvaihtoehto on oikein. Ympyröi mielestäsi oikea vastaus.

Lähdeasiakirjassa oleva kirjoitusvirhe voidaan jättää huomioimatta, jos se
a) ei muuta merkitystä
b) esiintyy henkilön nimessä, jota ei muutenkaan käännetä
c) esiintyy päivämäärissä tai vuosiluvuissa.

Käännöstehtävät

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kieli- ja kääntämistaitoa mittaava osio koostuu kahdesta käännöstehtävästä. Käännöstehtävistä toinen suoritetaan pakollisena lain ja hallinnon alalta (aukt2) ja toinen valinnaisesti (aukt3) koulutuksen, lääketieteen, talouselämän tai tekniikan erikoisalalta.

Tutkintoon valmistautuessa on suositeltavaa tutustua tutkinnon arviointiperusteisiin (ks. linkki sivun oikeassa laidassa).

Lain ja hallinnon tutkintotehtävät
voivat olla esimerkiksi tuomioistuimen päätöksiä, selostuksia oikeustapauksista, sopimustekstejä, juridisia asiakirjoja, poliisin esitutkinta-aineistoa, todistuksia, julkisia ja yksityisiä asiakirjoja.

Koulutuksen tutkintotehtävät voivat olla esimerkiksi koulu- tai tutkintotodistuksia, tutkintoon liittyviä vaatimuksia tai sisältöä koskevia määräyksiä, erilaisiin opintoihin liittyviä lausuntoja tai historiallisia koulutusasiakirjoja.

Lääketieteen tutkintotehtävät
voivat olla esimerkiksi lääketieteellisiä tapausselostuksia, sairauskertomuksia, lääkärintodistuksia, oikeuslääketieteellisiä tai muita lausuntoja, raportteja lääketieteen tutkimustuloksista.

Talouselämän tutkintotehtävät
voivat olla esimerkiksi otteita yritysten vuosikertomuksista, taloudellisista katsauksista, yhtiöjärjestyksistä, taloudellisia sopimustekstejä, taloutta käsitteleviä asiakirjoja.

Tekniikan tutkintotehtävät
voivat olla esimerkiksi käyttöohjeita, patenttihakemuksia, tekniikkaan ja teknologiaan liittyviä asiantuntijalausuntoja.

Käännöstehtävien pituus on noin 2 000 (± 50) merkkiä/tutkintotehtävä mukaan lukien välilyönnit tai vastaava pituus niissä kielissä, joissa käytetään muuta kuin latinalaista merkistöä.

 

Ladattavat tiedostot

Tutkinnon arviointiperusteet 2018 (pdf)