Korkeakoulututkinnon perusteella auktorisoidun kääntäjän oikeutta hakevat

Opiskelen käännöstiedettä. Voinko saada auktorisoidun kääntäjän oikeuden osallistumatta auktorisoidun kääntäjän tutkintoon?

Opiskelija voi hakea maisteritutkinnon perusteella auktorisoidun kääntäjän oikeuksia vain, jos hänellä on osoittaa laissa auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007) ja valtioneuvoston asetuksessa auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) säädetyt opinnot. Näitä ovat filosofian maisterin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot, jotka ovat kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä yliopisto-opintoja. Niihin tulee sisältyä vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot.

Hakijan tulee täyttää myös kaikki muut laissa (1231/2007) ja valtioneuvoston asetuksessa (1232/2007) auktorisoiduista kääntäjistä säädetyt edellytykset.

Mitä tarkoitetaan käännöstieteen opinnoilla, jotka vaaditaan auktorisoidun kääntäjän oikeuden hakemiseen opintojen perusteella?

Käännöstieteen opinnot ovat kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä korkeakouluopintoja.

Auktorisoidun kääntäjän oikeuksien hakeminen edellyttää, että laissa auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007) mainitut vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot ja niihin sisältyneet vähintään 6 opintopisteen auktorisoidun kääntämisen opinnot on kaikki suoritettu uudessa 120 opintopisteen filosofian maisterin tutkinnossa eli että ne ovat sijoittuneet kaikki nykyisiin maisteriopintoihin. Kandidaatin tutkintoon sijoittuneita suorituksia ei huomioida. Maisteriopinnoissa suoritetuiksi käännöstieteen opinnoiksi luetaan myös kääntämistä käsittelevä pro gradu -tutkielma, joka on suoritettu käännöstieteen oppiaineeseen. Maisterivaiheen on oltava kääntämisen opetusohjelma, kääntämisen linja tai kääntämisen suuntautumisvaihtoehto. Vaadittavien käännöstieteen opintojen on ehdottomasti sisällyttävä filosofian maisterin tutkintoon. Niitä ei voida suorittaa täydentävästi maisterintutkinnon tutkintotodistuksen myöntöpäivämäärän jälkeen eikä myöskään jatkotutkintojen yhteydessä.

Mitä ovat mainitut 6 opintopisteen auktorisoidun kääntämisen opinnot?

Vähintään 6 opintopisteen laajuisten auktorisoidun kääntämisen opintojen pitää olla nimenomaan auktorisoidun kääntämisen opintoja, eli sisältää auktorisoidun kääntäjän ammattivalmiusosio ja riittävästi käännösharjoituksia. Esimerkiksi asiakirjakurssi tai asiakirjojen kääntämisen kurssi eivät riitä. Auktorisoidun kääntämisen opintojen on sisällyttävä filosofian maisterin tutkintoon.

Käännöstiede ei ole pääaineeni. Voinko silti hakea auktorisoidun kääntäjän oikeutta?

Jos hakijalla on muu pääaine kuin käännöstiede, säädettyjen käännöstieteen opintojen tulee muodostaa hänen maisterin tutkinnossaan tiedekunnan/oppiaineen vahvistama kokonaisuus. Tämä kokonaisuus voi näkyä tutkintotodistuksessa esimerkiksi sivuaineena. Hakija ei voi itse koostaa yksittäisistä opintojaksoistaan kyseistä kokonaisuutta. Sitä ei tee myöskään auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta.

Kaikkiin tutkintoihin pätee, että vähintään 60 opintopisteen laajuisten käännöstieteen opintojen ja niihin sisältyvien vähintään 6 opintopisteen laajuisten auktorisoidun kääntämisen opintojen on sijoituttava maisterivaiheen opetusohjelmaan eli ei kandidaatin tutkintoon.

Miten käytännössä haen auktorisoidun kääntäjän oikeutta korkeakoulutodistuksen perusteella?

Tulosta ja täytä hakemuslomake. Lähetä se liitteineen Opetushallitukseen Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle.

Kirjaamo
Opetushallitus
PL 380, 00530 HELSINKI

Lomakkeen liitteeksi tarvitset korkeakoulutodistuksen ja opintosuoritusten kopiot, joiden jokainen sivu on julkisen notaarin oikeaksi todistama. Liitä hakemukseen myös maistraatista hankkimasi alkuperäinen ote väestötietojärjestelmästä. Jos hakemuksessa ei ole kaikkia liitteitä tai ne ovat puutteellisia, hakemusta ei käsitellä lautakunnan kokouksessa ennen kuin hakemuksessa on tarvittavat liitteet.

Voinko hakea oikeutta mihin tahansa kielipariin?

Maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta vain käännöstieteen opintoihinsa sisältyneessä työkieliparissa. Vaaditut vähintään 60 opintopistettä käännöstieteen opintoja tulee olla suoritettu siinä kieliparissa, johon haetaan oikeutta.

Maisterin tutkinnon perusteella oikeuden voi hakea ainoastaan hakijan A-työkieleen päin.

Mitä tarkoittaa A-työkieli?

A-työkieli on äidinkieli, jossa kääntäjä on kouluttautunut ammattiviestijän tasolle (vrt. toimittajankoulutus), tai opittu vieras työkieli, jossa kääntäjä on kouluttautunut ammattiviestijän tasolle. Pelkkä äidinkieli koulu-/sivistyskielenä ei riitä. Esimerkiksi, mikäli äidinkieleltään venäjänkielinen henkilö hakee oikeuksia suomesta venäjään, häneltä edellytetään, että hänellä on venäjän kielessä opinnoilla osoitettu ammattiviestijän taso (esim. venäjän kielen, slaavilaisen filologian tai käännöstieteen venäjänkielisen viestinnän opinnot). Mikäli hän hakisi oikeuksia suomen kieleen päin, edellytetään, että hänellä on suomen kielessä opinnoilla osoitettu ammattiviestijän taso (esim. yliopistotasoisia suomen kielen ja kulttuurin opintoja tai käännöstieteen suomenkielisen viestinnän opinnot.)

Olen suorittanut käännöstieteen opintoni ulkomailla. Voinko hakea auktorisoidun kääntäjän oikeutta osallistumatta tutkintoon?

Ulkomailla suoritettuja kääntämisen korkeakouluopintoja ei voida huomioida Suomessa.