Valtionhallinnon kielitutkinnot

Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmä on tarkoitettu julkishallinnon henkilöstön toisen kotimaisen kielen hallinnan osoittamiseen. Vuoden 2003 kesäkuusta lähtien järjestelmän todistuksilla on voinut osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Jokaisella on oikeus käyttää viranomaisen kanssa asioidessaan suomea tai ruotsia. Vuoden 2004 alussa uudistuneessa kielilaissa (423/2004)  säädetään, miten näiden oikeuksien tulee toteutua käytännössä. Laki säätää vähimmäistason, jolla kielellistä palvelua on julkisessa hallinnossa annettava. Kielilaista, siihen liittyvistä kielellisistä oikeuksista ja viranomaisista, joita laki koskee, kerrotaan lisää oikeusministeriön kielilakisivuilla.

Valtionhallinnon kielitutkinnoilla voidaan osoittaa sellaista suomen ja ruotsin kielen taitoa, jota vaaditaan julkishallinnon tehtävissä. Tutkintojen tehtävät liittyvät siten erilaisiin julkishallinnon työ- ja kielenkäyttötilanteisiin, kuten asiakaspalveluun, työhön liittyvien asiakirjojen käsittelyyn, julkishallinnolliseen valmistelutyöhön, neuvotteluihin sekä erilaisiin julkisiin kielenkäyttötilanteisiin, esimerkiksi esiintymiseen tiedotusvälineissä. Tutkinnoissa arvioidaan osallistujan kykyä viestiä suullisesti ja/tai kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä sekä ymmärtää kyseisiä kieliä.