Taitotasokuvaukset

Valtionhallinnon kielitutkinnoissa kielitaidon arviointi perustuu kolmiportaiseen taitotasojaotteluun: erinomainen, hyvä ja tyydyttävä.

Suomen/ruotsin kielen suullinen taito

 PUHEEN YMMÄRTÄMINENPUHUMINEN
ERINOMAINENYmmärtää erinomaisesti kaikenlaista vaativiinkin työtehtäviin liittyvää puhetta. Hienot sävyerot tai harvinaiset ilmaukset saattavat tuottaa jonkin verran ymmärtämisvaikeuksia.Puhuu erittäin sujuvasti sekä pystyy ilmaisemaan täsmällisesti ja tilanteeseen sopivasti hienojakin merkitysvivahteita. Satunnaisesti puheessa saattaa esiintyä piirteitä, jotka eivät ole kohdekielen mukaisia. Puhuminen on lähellä äidinkielisen kielitaitoa.
HYVÄYmmärtää normaalitempoista puhetta ja pystyy seuraamaan monenlaisia aiheita käsitteleviä keskusteluja ja suullisia esityksiä. Murteellisuus, hyvin nopea puhetapa, asian mutkikas esittäminen tai aihepiirin vieraus saattaa vaikeuttaa ymmärtämistä.Selviytyy monenlaisista viestintätilanteista ja pystyy ilmaisemaan asiansa selkeästi ja tarkasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Puhe on pääosin sujuvaa ja luontevaa. Jotkin rakenteet, ilmaukset ja sävytykset eivät ole tarkoin kohdekielen mukaisia.
TYYDYTTÄVÄYmmärtää tuttuja aihepiirejä käsittelevää normaalitempoista puhetta. Selviää tavallisimmissa rutiininomaisissa puhetilanteissa, esimerkiksi asiakaspalvelussa.Osaa toimia tutuissa puhetilanteissa aloitteellisesti, joskin puhe saattaa olla hidasta sekä ääntäminen ja rakenteiden käyttö kohdekielestä poikkeavaa. Epätarkkuudet eivät kuitenkaan estä viestintää.

Suomen/ruotsin kielen kirjallinen taito

 TEKSTIN YMMÄRTÄMINENKIRJOITTAMINEN
ERINOMAINENYmmärtää vaivatta kaikenlaisia tekstejä. Hienot sävyerot tai hyvin harvinaiset ilmaukset saattavat tuottaa jonkin verran vaikeuksia.Pystyy kirjoittamaan sujuvasti kaikenlaisia, työtehtävien edellyttämiä vaativiakin tekstejä, jotka sopivat tilanteeseen ja oletetuille lukijoille. Kirjoittaminen on lähellä äidinkielisen kielitaitoa.
HYVÄYmmärtää lähes vaikeuksitta monenlaisia työhön liittyviä vaativiakin tekstejä. Vieraat aihepiirit, mutkikkaat ilmaukset tai sävyerot voivat tuottaa vaikeuksia.Pystyy kirjoittamaan monenlaisia työtehtäviin liittyviä tekstejä, joissa käsittelee aihetta selkeästi, sujuvasti ja yksityiskohtaisestikin. Pystyy tekemään teksteissään eron muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön välillä. Joidenkin tyyliseikkojen sekä vaikeasti hallittavien rakenteiden ja ilmausten käyttö voi olla epäluontevaa.
TYYDYTTÄVÄYmmärtää tavallisimpia omaan työhön liittyviä tekstejä ja pystyy poimimaan niistä pääkohdat. Aihepiireiltään vieraista ja kieleltään vaativista teksteistä saattaa jäädä osia ymmärtämättä.Pystyy kirjoittamaan työtehtäviin liittyviä lyhyehköjä rutiininomaisia tekstejä, jotka eivät edellytä asian laajaa ja perusteellista käsittelyä. Teksti on pääosin ymmärrettävää, vaikka siinä on lukurytmin katkaisevia kielellisesti ja tyylillisesti epäluontevia ilmauksia.

Suomen/ruotsin kielen ymmärtämisen taito

 PUHEEN YMMÄRTÄMINENTEKSTIN YMMÄRTÄMINEN
ERINOMAINENYmmärtää erinomaisesti kaikenlaista vaativiinkin työtehtäviin liittyvää puhetta. Hienot sävyerot tai harvinaiset ilmaukset saattavat tuottaa jonkin verran ymmärtämisvaikeuksia.Ymmärtää vaivatta kaikenlaisia tekstejä. Hienot sävyerot tai hyvin harvinaiset ilmaukset saattavat tuottaa jonkin verran vaikeuksia.
HYVÄYmmärtää normaalitempoista puhetta ja pystyy seuraamaan monenlaisia aiheita käsitteleviä keskusteluja ja suullisia esityksiä. Murteellisuus, hyvin nopea puhetapa, asian mutkikas esittäminen tai aihepiirin vieraus saattaa vaikeuttaa ymmärtämistä.Ymmärtää lähes vaikeuksitta monenlaisia työhön liittyviä vaativiakin tekstejä.  Vieraat aihepiirit, mutkikkaat ilmaukset tai sävyerot voivat tuottaa vaikeuksia.
TYYDYTTÄVÄYmmärtää tuttuja aihepiirejä käsittelevää normaalitempoista puhetta. Selviää tavallisimmissa rutiininomaisissa puhetilanteissa, esimerkiksi asiakaspalvelussa.Ymmärtää tavallisimpia omaan työhön liittyviä tekstejä ja pystyy poimimaan niistä pääkohdat. Aihepiireiltään vieraista ja kieleltään vaativista teksteistä saattaa jäädä osia ymmärtämättä.