Lukiokoulutus 

Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös erillisillä kokeilla.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimää­rä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pi­dennystä.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurssia täyttyy. Aikuisten vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia.

Luokattomassa lukiossa opiskelijan opintojen eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu jaksoihin, joissa suoritetaan viisi tai kuusi kurssia. Kurssi kestää keskimäärin 38 oppituntia. Jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen, ja sen aikana opiskellaan viittä, kuutta oppiainetta kerrallaan. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useiden jaksojen ajan. Eri ainei­den suorittamisesta annetaan yleensä arvosana. Oppiaineen lo­pullinen arvosana annetaan koulutyön päättyessä annettavassa päättöarvioinnissa.

Asiantuntijaryhmä lukioiden kehittämisverkostolle

Opetushallitus on 17.6.2016 asettanut lukion kehittämisverkostoa varten asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kannustaa verkostoa kehittämistyössä sekä antaa ideoita pedagogiseen ja toiminnalliseen uudistamiseen. Asiantuntijaryhmän toimikausi kestää 1.8.2016–31.8.2018.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Tiina Tähkä Opetushallituksesta.

Jäsenet:

  • Erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
  • Opetusneuvos Heikki Blom, Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Suomen kuntaliitto ry
  • Kehittämispäällikkö Jari Kinnula, Opsia ry
  • Rehtori Riikka Lindroos, Suomen rehtorit ry
  • Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto
  • Puheenjohtaja Elli Luukkainen, Suomen lukiolaisten liitto ry
  • Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Taloudellinen tiedostustoimisto TAT
  • Professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto
  • Rehtori Kyösti Värri, Pro Lukio ry

Asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii ylitarkastaja Kimmo Koskinen Opetushallituksesta.

 

Hakeminen koulutukseen

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki

Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Koepankista saatavat kokeet ovat lukioille maksuttomia.