Lukiokoulutus 

Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös erillisillä kokeilla.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimää­rä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pi­dennystä.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurssia täyttyy. Aikuisten vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia.

Luokattomassa lukiossa opiskelijan opintojen eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu jaksoihin, joissa suoritetaan viisi tai kuusi kurssia. Kurssi kestää keskimäärin 38 oppituntia. Jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen, ja sen aikana opiskellaan viittä, kuutta oppiainetta kerrallaan. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useiden jaksojen ajan. Eri ainei­den suorittamisesta annetaan yleensä arvosana. Oppiaineen lo­pullinen arvosana annetaan koulutyön päättyessä annettavassa päättöarvioinnissa.

Haku valtakunnalliseen lukioiden kehittämisverkostoon

Opetushallitus käynnistää lukiokoulutuksen järjestäjille ja lukioille lukioiden kehittämisverkoston osana opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla – kehittämisohjelmaa. Kehittämisen tavoitteena on lukiokoulutuksen uudistaminen pedagogisesti ja toiminnallisesti niin, että se kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Koulutuksen järjestäjät ja lukiot muodostavat verkoston, jossa ne toteuttavat kehittämistä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Verkoston toiminta, erilaiset tapahtumat ja sähköinen alusta tukevat osaamisen jakamista verkoston sisällä ja muille tahoille.

Haku lukioiden kehittämisverkostoon tapahtuu sähköisellä kaavakkeella https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/23/?lang=fi

Hakuaika on 17.3.2016 klo 12.00 - 21.4.2016 klo 16.15.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen , 029 533 1107
Opetusneuvos Leo Pahkin , 029 533 1163
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen , 029 533 1072 (ruotsinkielinen koulutus)

Haku päättyy 21.4.2016 klo 16.15

 

Hakeminen koulutukseen

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki

Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Koepankista saatavat kokeet ovat lukioille maksuttomia.