Lukiokoulutus 

Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös erillisillä kokeilla.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimää­rä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pi­dennystä.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurssia täyttyy. Aikuisten vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia.

Luokattomassa lukiossa opiskelijan opintojen eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu jaksoihin, joissa suoritetaan viisi tai kuusi kurssia. Kurssi kestää keskimäärin 38 oppituntia. Jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen, ja sen aikana opiskellaan viittä, kuutta oppiainetta kerrallaan. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useiden jaksojen ajan. Eri ainei­den suorittamisesta annetaan yleensä arvosana. Oppiaineen lo­pullinen arvosana annetaan koulutyön päättyessä annettavassa päättöarvioinnissa.

Lukioiden kehittämisverkoston päätökset

Opetushallitus toteutti ajalla 17.3.–21.4.2016 lukiokoulutuksen järjestäjille tarkoitetun haun, jonka perusteella Opetushallitus valitsee lukiot valtakunnalliseen lukioiden kehittämisverkostoon. Kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria. Opetushallitukseen saapui määräajassa yhteensä 165 lukiota koskevaa hakemusta, joista verkostoon valittiin 84 lukiota.

Opetushallitus on arvioinut hakemukset hakutiedotteessa (14/2016, 17.3.2016) ilmoitettujen valintakriteerien perusteella. Hakemusten arvioinnissa on kiinnitetty huomiota hakijan aiempaan kehittämiskokemukseen, arvioon oman toimintansa nykytilasta, kehittämistavoitteisiin, toimintasuunnitelmaan ja tavoiteltuihin tuloksiin. Valintaan ovat vaikuttaneet myös hakijan suunnitelma yhteistyöverkostosta sekä tulosten vakiinnuttamisesta ja levittämisestä. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon erilaisten koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kattavuus, opetuskieli ja alueellinen kattavuus.

Verkostoon valitut koulutuksen järjestäjät ja lukiot kehittävät toimintaansa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Työskentely käynnistyy syksyllä 2016 valtakunnallisella seminaarilla. Toimintaa ja verkoston jatkoa arvioidaan vuonna 2018. Verkosto, erilaiset tapahtumat ja sähköinen alusta tukevat osaamisen jakamista verkoston sisällä ja muille tahoille. Myös kaikki valtakunnalliseen kehittämisverkostoon valitsematta jääneet lukiokoulutuksen järjestäjät ja lukiot voivat osallistua alueellisiin tilaisuuksiin ja lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Lukioiden kehittämisverkostoon valitut lukiot (pdf)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen , 029 533 1107
Opetusneuvos Leo Pahkin , 029 533 1163
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen , 029 533 1072 (ruotsinkielinen koulutus)

 

Hakeminen koulutukseen

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki

Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Koepankista saatavat kokeet ovat lukioille maksuttomia.