Lukiokoulutus 

Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös erillisillä kokeilla.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimää­rä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pi­dennystä.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurssia täyttyy. Aikuisten vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia.

Luokattomassa lukiossa opiskelijan opintojen eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu jaksoihin, joissa suoritetaan viisi tai kuusi kurssia. Kurssi kestää keskimäärin 38 oppituntia. Jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen, ja sen aikana opiskellaan viittä, kuutta oppiainetta kerrallaan. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useiden jaksojen ajan. Eri ainei­den suorittamisesta annetaan yleensä arvosana. Oppiaineen lo­pullinen arvosana annetaan koulutyön päättyessä annettavassa päättöarvioinnissa.

Suullisen kielitaidon koepankin käyttäjien neuvonta

Opetushallitus on avaunnut 1.11.2010 lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arviointia varten internetpohjaisen koepankin osoitteeseen suko.oph.fi. Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Koepankista saatavat kokeet ovat lukioille maksuttomia.

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit ovat saaneet Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettjat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori.

Koepankin käyttäjien neuvonta

Opetushallitus on avannut 15.11.2010 alkaen suullisen kielitaidon koepankin käyttäjille neuvontapuhelimen, josta voi pyytää apua Koepankki-järjestelmän käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Neuvontapuhelimen numero on 0800 963 11.

Koepankki

Suulisen kielitaidon koepankin käyttäjien neuvonta (Tiedote 79/2010)
Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arviointi lukiossa (Tiedote 49/2010)

Neuvontapuhelimen numero on 0800 963 11.

 

Hakeminen koulutukseen

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki

Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Koepankista saatavat kokeet ovat lukioille maksuttomia.