Eri vaihtoehtoja suorittaa lukio

Lukion suorittamiseen on monia eri mahdollisuuksia:

Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot
Paikalliset painotukset
IB-linjat
Englantilainen koulu
Helsingin eurooppalainen koulu
Helsingin saksalainen koulu
Helsingin kansainvälinen koulu
Steinerkoulut
Kansanopistot
Etälukio
Aikuisten lukiokoulutus
Opiskelu kesälukiossa
Opiskelu muissa Pohjoismaissa
Vaihto-oppilaaksi

Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot

Opetusministeriö on myöntänyt joillekin lukiokoulutuksen järjestäjille erityisen koulutustehtävän. Tällöin lukion opetustarjonnassa korostuu määrätty erityistehtäväalue. Lukiossa voidaan kokonaisuudessaan painottua tiettyyn erityistehtävään (esim. musiikki) tai lukiossa on tavallisen lukiolinjan lisäksi erityistehtäväalue (esim. taideaineet, urheilu, luonnontieteet tai vieraat kielet).

Erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa opiskelijalla on oikeus hieman poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Näissäkin lukioissa opiskelevan ensisijainen tehtävä on suorittaa lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto sekä samalla suorittaa erityisalan opintoja.

Paikalliset painotukset

Koulutuksen järjestäjän päätöksellä lukio voi painottaa opetuksessaan tiettyjä erityisaloja tai aineita (esim. taide- ja taitoaineet, media, yrittäjyys, luonnontieteet tai kielet). Tällaiset lukiot noudattavat valtakunnallista tuntijakoa, mutta tarjolla on lisäksi syventäviä tai soveltavia kursseja painotetuilta alueilta.

IB-linjat

Erityisen tehtävän perusteella järjestetään myös kansainväliseen IB-tutkintoon (International Baccalaureate) johtavaa koulutusta. Opetusta järjestetään kaksivuotisella IB-linjalla, jota edeltää yhden vuoden kestävä valmistava luokka. IB-opetus on jo valmistavalla luokalla osittain englanninkielistä. Toisena ja kolmantena vuotena opetuskieli on englanti (äidinkieltä ja vieraita kieliä lukuun ottamatta). IB-tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin suomalainen ylioppilastutkinto.

Englantilainen koulu

Englantilainen koulu on yksityinen koulu Helsingissä. Koulun opetuskielinä ovat englanti ja suomi. Koulun erityisenä koulutustehtävänä on perehdyttää suomen ja englannin kieliin sekä suomalaisen ja anglosaksisen kielialueen kulttuuriin. Opetussuunnitelma noudattaa pääosin Suomen Lukion opetussuunnitelman perusteita. Lukio-opiskelu valmistaa suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Koulussa voi osallistua myös yhdysvaltalaisten yliopistojen edellyttämään SAT-kokeeseen sekä Advanced Placement -ohjelmaan.

Helsingin eurooppalainen koulu

Helsingin eurooppalainen koulu on Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoitu koulu. Koulu on valtion ylläpitämä, ja se jakautuu kieliosastoihin. Koulussa annetaan Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Tavoitteena on, että koulutuksen päätteeksi järjestetään tulevina vuosina jatko-opintokelpoisuuden antava European Baccalaureate tutkinto (EB-tutkinto). Kouluun otetaan ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön lapsia, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muita opiskelijoita.

Helsingin saksalainen koulu

Saksalaiseen Reifeprüfung-tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Helsingin saksalaisessa koulussa. Reifeprüfung on saksalainen ylioppilastutkintoa vastaava päättötutkinto, joka antaa samat oikeudet opintojen jatkamiseen kuin ylioppilastutkintokin. Koska koulun opetuskieli on saksa, lukioon pääsyn edellytyksenä on hyvä saksan kielen taito (Sprachdiplom I). Kaikki oppilaat saavat opetusta suomen kielessä, joka on suomalaisille oppilaille kirjallinen Reifeprüfungin tutkintoaine. Ruotsin kielen opetus noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa. Oppilaat kirjoittavat ruotsin kokeen ylioppilastutkinnossa erillisenä kokeena.

Helsingin kansainvälinen koulu

Helsingin kansainvälinen koulu (International School of Helsinki) tarjoaa kansainvälisen opetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä. Se palvelee lähinnä paluumuuttajien, lähetystöjen sekä yritysten ulkomaalaisten työntekijöiden lapsia pääkaupunkiseudulla. Opetus tähtää kansainväliseen IB-tutkintoon.

Steinerkoulut

Opetusministeriö myöntää koulutuksen järjestäjille luvan steinerpedagogiikkaan perustuvan lukiokoulutuksen antamiseen. Steinerkoulujen opetuksessa noudatetaan steinerpedagogista opetussuunnitelmaa. Lukiokoulutusta annetaan lähinnä steinerkoulujen omille oppilaille, mutta vapaille oppilaspaikoille voidaan ottaa myös uusia opiskelijoita. Myös taito- ja taideaineita sisältävä kaikille opiskelijoille yhteinen opetus jatkuu luokkamuotoisena lukion loppuun asti. Steinerkoulut ja niiden erilliset toimintayksiköt kuuluvat yhteishakuun.

Kansanopistot


Lukiokoulutusta annetaan myös joissakin kansanopistoissa, joissa opetus toteutetaan lukiolinjoilla. Linjalla voi suorittaa lukion päättötodistuksen tai osia siitä sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Lukion todistuksenanto-oikeus on myönnetty

Näillä opistoilla on myös oikeus järjestää ylioppilaskirjoitukset. Lukio-opintoja koskevat tiedot kannattaa varmistaa opistosta.

Etälukio


Etälukio antaa mahdollisuuden opiskella lukio-opintoja joustavasti asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Se sopii hyvin esimerkiksi työssä oleville aikuisille, lukiolaisille kurssitarjonnan täydentämiseksi tai ulkomailla asuville. Etälukiossa on mahdollista suorittaa koko lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto tai opiskella aineopiskelijana yksittäisiä lukiokursseja.

Etälukio-opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja etäopettajan ohjaamasta verkko-opetuksesta. Kurssit voivat sisältää myös joitakin lähiopetus- ja ohjaustunteja, joihin etäopiskelija voi halutessaan osallistua.

Etälukio-opiskelu on mahdollista yli sadassa lukiossa eri puolilla Suomea. Kaikki aikuislukiot järjestävät etäopetusta. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan suoraan etälukio-opetusta järjestävään lukioon. Ilmoittautuminen on yleensä mahdollista koko lukuvuoden ajan.

Aikuisten lukiokoulutus

Aikuisten lukiokoulutuksessa voidaan suorittaa lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto, yksittäisten oppiaineiden oppimääriä tai korottaa aikaisemmin saatuja arvosanoja. Koulutuksessa aikuiset voivat kerrata ja täydentää aikaisempia tietojaan ja siten parantaa mahdollisuuksiaan päästä yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin, parantaa yleissivistystään tai suorittaa loppuun aiemmin aloitettuja opintoja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Aikuisten lukiokoulutuksessa koko oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia.

Aikuisille tarkoitettua lukiokoulutusta järjestetään lähinnä aikuislukioissa. Opetusta toteutetaan monimuotoisesti (lähiopetus, etäopetus, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu). Myös monet muut lukiot tarjoavat aikuisillekin mahdollisuuden lukio-opintoihin, samoin eräät kansanopistot. Lukio-opintoja voi suorittaa myös yksityisopiskelijana. Aikuisten lukiokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.

Opiskelu kesälukiossa

Kesälukiot on tarkoitettu lukion, peruskoulun yläkoulun ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä aikuisopiskelijoille. Kesälukiot ovat 1-3 viikon mittaisia intensiivisiä opiskelujaksoja, joiden aikana voi muun muassa täydentää ja kerrata lukion opintoja, suorittaa lukiokursseja ja seurata asiantuntijaluentoja ajankohtaisista aiheista.

Kesälukion aikana voi suorittaa yhden tai useampia lukion kursseja. Tästä tulee sopia etukäteen oman lukion rehtorin tai kyseisen aineenopettajan kanssa.

Huomattava osa kesälukioiden järjestäjistä ilmoittaa toiminnastaan Kesälukioseuran esitteessä.

Opiskelu muissa Pohjoismaissa

Pohjoismaisen lukiosopimuksen mukaan muista Pohjoismaista tulevat hakijat pääsevä yleiseen lukiokoulutukseen samoilla ehdoilla kuin omat kansalaiset.

Ruotsissa lukiot ovat Ruotsissa pääsääntöisesti kunnallisia. Suomalaiset hakijat, jotka eivät ole kirjoilla Ruotsissa, lähettävät hakemuksensa sen kunnan valintatoimistolle, jonka alueella lukio sijaitsee. Monilla hakutoimistoilla on omat nettisivunsa.
Suomalaisten lukio-opinnot ovat tämän sopimuksen nojalla Ruotsissa maksuttomia. Skolverket antaa lisätietoja hakemisesta lukioihin.

Vaihto-oppilaaksi

Lukion opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös vaihto-oppilaaksi. Vaihdon aikana opiskelija tutustuu toisen maan elämään, kulttuuriin ja kieleen asumalla isäntäperheessä ja käymällä paikallista koulua. Vaihto-oppilasaika merkitsee nuorelle oppimista, kasvamista ja itsenäistymistä. Hän oppii kieliä ja kansainvälisyyttä sekä voi kerätä arvokkaita eväitä jatko-opintoihin ja uranvalintaan.

Vaihto-oppilaaksi hakeutumisesta ja vaihdon hinnasta saa tietoa muun muassa seuraavilta järjestöiltä: