Maksutonta opetusta

Lukiokoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija suorittaa lukion koko oppimäärää.

Oppi­lasmaksuja voidaan kuitenkin periä

  • yksittäisten lukiokurssien suorittajilta (aineopiskelijat),
  • ylioppilastutkinnosta sekä
  • niiltä, jotka lukion oppimäärään kuuluvien tietojen ja taitojen hankkimistavasta riippumatta osallistuvat lukion kokeisiin.

Li­säksi opetusministeriö voi erityisestä syystä antaa luvan periä oppilasmaksuja.

Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Tämä koskee niitä työpäiviä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän määräämässä paikassa.

Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asun­tolassa on opiskelijalle maksutonta.

Suomessa asuvat ja Suomessa opinto­jaan päätoimisesti harjoittavat opiskelijat (Kelan opintotukea saavat) ovat eräin poikkeuksin oikeutettuja saamaan korvausta opiskelijoille koulumatkoista aiheutuviin kustannuksiin (asun­non ja oppilaitoksen välisistä päivittäisistä matkoista). Lisätietoja saa oppilaitoksesta.

Säännöksissä ei anneta määräyksiä oppikirjoista tai muista oppimateriaaleista. Oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien käytöstä päätetään paikallisesti. Lukiolain mukaan opetus on opiskelijalle maksutonta, mutta laki ei ulota maksuttomuutta oppikirjoihin tai muihin oppimateriaaleihin. Opiskelijan tulee itse kustantaa oppikirjat ja muut oppimateriaalit.