Opetuksen sisältö ja oppimateriaalit

Lukion oppimäärä sisältää:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta,
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä,
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja,
 • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja,
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa,
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa.

Oppimäärä sisältää myös opinto-ohjausta.

Kaikkien oppiaineiden opetukseen sisältyy myös sellaisia tiedon ja taidon alueita, jotka menevät oppiainerajojen yli. Niitä sanotaan aihekokonaisuuksiksi, ja ne sisältyvät kuhunkin oppiaineeseen siihen luontuvalla tavalla. Aihekokonaisuuksissa on kysymys yhteiskunnallisesti merkittävistä kasvatus- ja koulutushaasteista.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 aihekokonaisuuksia ovat

 • aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
 • hyvinvointi ja turvallisuus
 • kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
 • kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
 • monilukutaito ja mediat
 • teknologia ja yhteiskunta.