Opinnot jakautuvat kursseihin

Opetusta eri oppiaineissa annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opiskelija voi ottaa opinto-ohjelmaansa enemmänkin kursseja.

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja sovelta­viin kursseihin.

Pakolliset kurssit ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava. Pakollisten kurssien määrä on 47–51 kurssia, riippuen siitä, opiskeleeko matematiikasta lyhyen vai pitkän oppimäärän.

Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen valtakunnallisesti määriteltyä syventävää kurssia. Teemaopinnot ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja, jotka yhdistävät eri tiedonaloja. Ne kehittävät taitoja laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen ja eri useiden oppiaineiden tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen.Valtakunnallisesti määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi lukio voi tarjota myös paikallisia syventäviä kursseja.

Soveltavat kurssit sisältävät yleensä aineksia eri oppiaineista. Ne voi­vat olla esimerkiksi saman tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltu­via muita opintoja. Valtakunnallisina soveltavina kursseina voidaan tarjota taiteidenvälisiä kursseja ja lukiodiplomeja.

Taiteidenväliset kurssit yhdistävät eri taiteenaloja. Niiden tehtävänä on laajentaa ja eheyttää taideaineiden opetusta. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tavoilla sekä vahvistetaan kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa elämässä.

Soveltavina kursseina on mahdollista suorittaa eri oppiaineissa lukiodiplomi, jolla opiskelija voi osoittaa osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit tarjoavat mahdollisuuden arvioida osaamistaan ja vahvuuksiaan jatko-opintojen näkökulmasta, ja ne täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten osoittamaa osaamista.

Opiskelija voi itse säädellä sekä opinto-ohjelmansa sisältöä että sen läpiviemiseen tarvittavaa aikaa. Opiskelu tapahtuu vaihtele­vissa ryhmissä riippuen oppilaitosten kurssitarjonnasta ja opis­kelijan omasta opinto-ohjelmasta.

Lukiossa on mahdollista opiskella jonkin oppiaineen määrätty kurssi tai sen osa myös itsenäisesti työskennellentai etäopiskeluna. Tarkempia tietoja itsenäisestä opiskelusta, etäopiskelusta ja op­piaineista saa lukioista.