Ylioppilastutkintoon  ilmoittautuminen

Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaak­seen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskel­lut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään ao. oppiaineen pakolliset kurssit. Jos reaaliaineessa ei ole yhtään pakollista kurssia, opiskelija voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia. Jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia kursseja, opiskelija voi osallis­tua kokeeseen opiskeltuaan kolme sen kielen lukiokurssia.

Muu kuin lukion opiskelija saa osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin, jos hän on

  • suorittanut koko lukion oppimäärän tai vastaavan ulkomaisen lukion oppimäärän
  • suorittanut vähintään kaksi- ja puolivuotisen ammatillisen tut­kinnon.

Vähintään kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille ylioppilas­tutkintolautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopin­not.

 Ammatillista tutkintoa suorittava henkilö voi osallistua ylioppi­lastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellyte­tään kuitenkin vähintään puolentoista vuoden laajuisia amma­tillisia opintoja ennen tutkintoon osallistumista.