Peruskoulun oppilaan opiskelu ulkomailla

Oppivelvollisen lapsen muuttaessa ulkomaille oikeus käydä suomalaista peruskoulua katkeaa ulkomailla oleskelun ajaksi. Ennen muuttoa ulkomaille vanhempien on syytä olla yhteydessä koulun rehtoriin hyvissä ajoin, jotta opiskeluun liittyvät asiat voidaan käydä yhdessä läpi. Mikäli kotimaahan palaamisen ajankohta on tiedossa, voidaan myös paluun jälkeistä opiskelua koskevia järjestelyjä käsitellä ja sopia niistä yhdessä. Joissain kouluissa oppilaan on mahdollista saada englanninkielinen käännös todistuksesta mukaan lähtiessään opiskelemaan ulkomaille. Opetuksen järjestäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta erikielisten todistusten laatimiseen, vaan vanhempien on itse huolehdittava todistuksen käännättämisestä, mikäli ulkomainen koulu edellyttää virallisia käännöksiä suomalaisista todistuksista.

Asuessaan ulkomailla vanhemmilla on maasta ja paikkakunnasta riippuen valittavanaan lapsen koulunkäynnin järjestämiseksi seuraavat vaihtoehdot: paikallinen koulu, kansainvälinen koulu, ulkomailla toimiva suomalainen peruskoulu tai kotona tapahtuva opiskelu mahdollisesti etäopinnoilla täydennettynä. Jotkut työnantajat kustantavat työntekijöidensä lasten koulunkäynnin esimerkiksi kansainvälisessä koulussa. Useimmiten vaihtoehtona on kuitenkin koulunkäynti paikallisessa koulussa. Kohdemaan koulujärjestelmään on hyvä perehtyä ennen muuttoa, sillä eri maiden koulujärjestelmät eroavat toisistaan. Tietoja koulujärjestelmistä löytyy eri maiden opetusministeriöiden verkkosivuilta.

Paikallinen koulu

Koulunkäynnistä paikallisissa kouluissa saa tietoa paikallisilta kouluviranomaisilta. Monista kouluista löytyy tietoja myös Internetistä koulun omilta kotisivuilta. Joissain tapauksissa myös suurlähetystöt voivat olla tukena tiedonhankinnassa. On tärkeää, että vanhemmat ottavat tarkoin selvää paikallisen koulun opetuksen käytänteistä: miten lapsen luokka-aste määritellään, onko siihen liittyviä testejä, millaiset mahdollisuudet lapsella on saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin jne. Koulujen käytänteet saattavat poiketa hyvinkin paljon siitä, mihin lapsi kotimaassaan on tottunut.

Kansainvälinen koulu

Kansainvälisten koulujen opetussuunnitelmat ja opetuskielet vaihtelevat. Ne perivät oppilailtaan lukukausimaksuja. Lisätietoja suurlähetystöistä.

Eurooppa-koulut ovat EU:n jäsenvaltioiden yhteisesti hallinnoimia kouluja, jotka on tarkoitettu lähinnä EU-virkailijoiden lapsille.

Kotona tapahtuva opiskelu ja etäopinnot

Mikäli perheen on tarkoitus asua ulkomailla vain vähän aikaa tai mikäli koulun käyminen ei jostain syystä ole mahdollista, tarjoaa kotona tapahtuva opiskelu mahdollisesti etäopinnoin täydennettynä vaihtoehdon koulun käymiseen. Koska monissa maissa on koulupakko, on vanhempien selvitettävä, onko lapsen opiskelu pelkästään kotona kyseisessä maassa mahdollista.

Etäopiskelu on usein tarpeen koulua käyvillekin, sillä ulkomaisessa koulussa oppilas ei voi yleensä opiskella omaa äidinkieltä eikä myöskään toista kotimaista kieltä. Varsinkin äidinkielen ylläpitäminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää.

Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin avulla voi opiskella etäopiskeluna suomalaisen perusopetuksen lukuaineita kaikkialla maailmassa. Opiskeltavat aineet voi valita omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Oppilaita on tällä hetkellä yli 400 noin 70 eri maassa. Suurin osa oppilaista opiskelee etäkoulussa paikallisen koulun ohessa.

Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen lisäksi Kulkuri mahdollistaa myös sellaisten suomalaisen perusopetuksen oppiaineiden seuraamisen, joissa oppilas ei ulkomailla asumisen aikana saa opetusta paikallisessa tai kansainvälisessä koulussa tai joissa ulkomaisen koulun oppimäärä poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Näin helpotetaan lapsen suomalaiseen kouluun palaamista. On kuitenkin tarkkaan harkittava, miten paljon lasta voi kuormittaa näiden muiden oppiaineiden seuraamisella.

Vanhemmat ohjaavat opiskelua kotona etäopiskeluoppaiden tai verkkokurssien avulla. Etäkoulu Kulkurilla on omat etäopettajat, jotka tarkistavat oppilaiden etätehtävät sekä antavat palautetta, neuvovat ja ohjaavat opiskelua tarpeen mukaan. Etäkoulu Kulkuri saa valtionavustusta.

Suomalainen peruskoulu ulkomailla

Suomalaisissa peruskouluissa ulkomailla annetaan perusopetusta tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille. Niissä opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Ulkomailla toimivat suomalaiset peruskoulut voivat periä oppilailtaan lukukausimaksuja, sillä perustuslain mukainen oikeus maksuttomaan perusopetukseen ei ulotu ulkomailla asuviin suomalaisiin. Toiminnassa on tällä hetkellä 6 ulkomaankoulua.Perheen suunnitellessa muuttoa tai oleskelua ulkomailla on hyvä olla tietoinen siitä, että ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen mahdollisuudet ottaa oppilaita saattavat olla rajallisia.

Suomi-koulut

Suomi-koulut ovat kielikouluja, joissa annetaan suomen kielen ja kulttuurin täydentävää opetusta ulkosuomalaislapsille. Niissä ei voi suorittaa perusopetuksen oppimääriä. Opetusta annetaan lapsille, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat syntyperältään suomalaisia. Opetusta annetaan yleisimmin kerran viikossa 1–2 tuntia ja sen tarkoituksena on tukea lasten suomen kielen ja kulttuurin oppimista tai hankitun kielitaidon säilyttämistä. Suomi-kouluja on tällä hetkellä toiminnassa 39 eri maassa. Suomi-koulut voivat hakea Suomi-Seuralta valtionavustusta toimintamenoihinsa.

Lisätietoja: