Lisäopetus

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista, yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetukseen voidaan ottaa nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetuksesta käytetään puhekielessä myös termiä ”kymppiluokka”.

Opiskelijalle annetaan lisäopetuksessa opetusta ja ohjausta vähintään 1100 tuntia. Lisäopetuksen voi suorittaa myös muussa kuin omassa peruskoulussa. Koulutukseen haetaan yhteisessä perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa Opintopolku.fi-palvelussa. Katso hakemisesta tarkemmin Opintopolku-palvelusta

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 määrittelevät opetuksen keskeiset tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Lisäopetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti lisäopetuksen opiskelijoiden tarpeisiin.

Lisäopetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle myönteisiä oppimiskokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, vahvistaa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemusta, kehittää opiskelutaitoja sekä parantaa jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiä ja opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäopetuksen opiskelija on oikeutettu tarvittaviin oppilashuolto- ja tukipalveluihin.

Lisäopetuksen opetussuunnitelmaan voi kuulua peruskoulussa opiskeltuja yhteisiä ja valinnaisia aineita, muita perusopetuksen tehtävän mukaisia aineita tai oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus myös korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja ja koulun opetustarjonnan mukaan myös valinnaisten aineiden arvosanoja.

Perusopetuksen oppimäärään kuuluvissa yhteisissä oppiaineissa arvioinnin tulee perustua perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan, mitä ko. aineiden arvioinnista on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa päätetty. Muissa opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvissa opinnoissa arviointi perustuu opinto-ohjelmassa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Lisäopetuksessa käytettävät todistukset ovat

  • välitodistus tai jaksotodistus, joiden antamisesta päätetään opetussuunnitelmassa
  • todistus lisäopetuksen suorittamisesta
  • todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista.