Oppilaan arviointi ja todistukset

Perusopetuksen aikana arvioinnin tehtävä on antaa oppilaalle monipuolista palautetta. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Arviointi perustuu monipuoliseen osaamiseen. Arvioinnissa ei siten huomioida vain kokeissa saavutettuja tuloksia, vaan myös oppilaan työskentelyä tunneilla ja oppimistilanteissa, kotitehtäviä jne.

Tietoa oppilaan oppimisesta ja edistymisestä voidaan lukuvuoden aikana antaa todistuksilla ja vapaa muotoisilla arviointitiedotteilla sekä keskusteluilla. Todistus on annettava vähintään kerran vuodessa lukuvuoden päätteeksi.

Koulussa arvioidaan oppilaan oppimista ja työskentelyä. Lisäksi vähintään kerran lukuvuodessa annetaan arvio oppilaan käyttäytymisestä. Arvioinnissa voidaan käyttää numeroita, sanallisia arvioita tai niiden yhdistelmiä. Arvosana yksin ei kerro, millä oppiaineen osa-alueella oppilas selviytyy hyvin ja missä olisi syytä tehdä lisää työtä. Numeron sijasta tai sen lisäksi voidaan antaa sanallinen arvio, joka kuvaa koululaisen edistymistä, oppimista ja työskentelyä monipuolisemmin kuin numero.

Jos oppilas on saanut lukuvuoden päättyessä kaikissa oppiaineissa hyväksytyn arvosanan tai sanallisen arvion, hän yleensä siirtyy seuraavalle luokalle. Jos kuitenkin yhdessä tai useammassa oppiaineessa on hylätty arvosana tai sanallinen arvio, rehtori ja oppilaan opettajat harkitsevat yhdessä, onko oppilas syytä jättää luokalle. Luokalle jättäminen ei siis ole automaattinen seuraus hylätyistä arvosanoista, vaan siitä on tehtävä erillinen päätös. Päätös voi olla myös ehdollinen siten, että luokalta siirtyminen edellyttää lisänäyttöä lukuvuoden päätyttyä. Toisaalta oppilas voidaan jättää luokalle ilman hylättyjä arvosanoja, jos se oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi katsotaan tarpeelliseksi. Ennen päätöstä keskustellaan oppilaan huoltajan kanssa.

Perusopetuksen päätyttyä oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen, jonka arvosanat siirretään yhteishakurekisteriin. Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opiskelijavalinta tehdään niiden perusteella.