Oppilaanohjaus ja työelämään tutustuminen

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa, auttaa oppilasta kehittämään opiskelun ja oppimisen taitoja sekä ehkäistä ennakolta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Ohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisen kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden tukemista. Jokaisella oppilaalla on lain mukaan oikeus saada koulun työpäivinä ohjausta. Ohjaus on erityisen tärkeätä koulunkäynnin nivelvaiheissa, esimerkiksi oppilaan siirtyessä toiseen kouluun, sekä opintoihin liittyviä valintoja tehtäessä.

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määritellään vuosiluokkien 1–2, 3–6 ja 7–9 ohjaukselle asetetut tavoitteet. Kullakin oppilaalla on perusopetuksen aikana oppilaanohjauksen luokkatunteja vähintään kahden vuosiviikkotunnin verran (yksi vuosiviikkotunti = 38 tuntia vuodessa). Tämä ohjaus toteutetaan yleensä perusopetuksen kolmen viimeisen vuoden aikana. Oppilaan ohjauksen oppitunneista huolehtii tavallisesti opinto-ohjaaja, joka on oppilaanohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja. Alemmilla vuosiluokilla ohjaus toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

Peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi. Useimmiten oppilaat perehtyvät työelämään viikon tai kahden viikon pituisilla työelämään tutustumisjaksoilla (ns. TET-jaksot), joiden yhteydessä voidaan järjestää myös tutustumista ammatilliseen koulutukseen.

Perusopetuksessa erityistukea tarvitsevien oppilaiden ohjaus jatkokoulutukseen on muiden oppilaiden ohjausta yksilöllisempää. Näitä oppilaita ohjatessaan opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä myös eri alojen asiantuntijoiden kanssa.