Kotimaahan palaavan peruskoulun oppilaan opiskelu

Kun perhe on aikeissa palata takaisin kotimaahan, on syytä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olla yhteydessä tulevan asuinkunnan koulutoimeen tai sen koulun rehtoriin, johon lapsi on palaamassa.

Oppilaan opiskelu ulkomailla saattaa vaikuttaa siihen, että valinta ei kohdistukaan lähikouluun. Kunnan opetusviranomaisilta saa tietoa kouluista, joissa on tarjolla kaksikielistä tai vieraskielistä opetusta, sekä tietoa vähän opiskeltujen A-kielten opiskelumahdollisuuksista, ulkomailla saavutetun kielitaidon ylläpitoon tähtäävästä opetuksesta ja painotetusta opetuksesta.

Paluuoppilas sijoittuu yleensä ikäänsä vastaavalle luokalle. Oppilaan ulkomailla hankkimien tietojen ja taitojen taso selvitetään koulussa oppilaan ja vanhempien kanssa käytävien keskustelujen ja tarvittaessa myös kokeiden ja muiden näyttöjen avulla. Vanhemmilla on hyvä olla mukana oppilaan ulkomailla saamat todistukset ja muu opiskelua koskeva aineisto. Ulkomaisten oppilaitosten todistusten arvosanat eivät ole suoraan vertailtavissa suomalaisten todistusten arvosanojen kanssa, sillä opetuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus sekä arviointikäytänteet poikkeavat vastaavista suomalaisista.

Paluuoppilaalla saattaa toisissa oppiaineissa olla tiedoissa puutteita ja toisissa taas muita oppilaita enemmän tietoja. Myös ohjauksen ja tuen tarve opinnoissa vaihtelee. Paluuoppilaan tarvitsemat tukitoimenpiteet ja opetuksen erityisjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti, ja oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Vanhempien on hyvä keskustella opettajan kanssa lapsen opiskelusta ulkomailla, kielitaidosta ja mahdollisista sopeutumishaasteista.

Erityiset opetusjärjestelyt

Perusopetusasetuksen 11. §:n mukaan oppilas voi vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan edetä opinnoissa oman opinto-ohjelman mukaan. Paluuoppilaan opintojen järjestämiseen tämän menettely tuo joustoa.

Joustoa oppilaan opiskelun järjestämiseen tuo myös erityisiä opetusjärjestelyitä koskeva perusopetuslain 18. pykälä, jonka mukaan oppilaan opiskelu voidaan tietyissä tilanteissa järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa tai sen nojalla on säädetty. Yksi peruste toisin järjestelyille on se, jos oppilaalla katsotaan joltain osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot. Oppilas voidaan esimerkiksi siirtää vuosiluokan yli, jos hänen todetaan jo hallitsevan asianomaisen vuosiluokan oppimäärän kaikissa oppiaineissa. Erityinen järjestely voi koskea myös yksittäistä oppiainetta. Jos ulkomailta palaava oppilas hallitsee esimerkiksi koulun opetussuunnitelmaan kuuluvan vieraan kielen oppimäärän, voidaan tämä selvittää erilaisten suullisten ja kirjallisten näyttöjen avulla. Hän voi käyttää näin vapautuvan opiskeluajan esimerkiksi sellaisen aineen opiskeluun, jossa hänen tietonsa ja taitonsa tarvitsevat vahvistamista.

Perusopetuslain 18. §:n mukaan oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin myös silloin, kun perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta. Paluuoppilaan kohdalla oppilaan opiskelun järjestäminen toisin voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun hän palaa Suomeen perusopetuksen loppuvaiheessa ja hänen opintoihinsa ulkomailla ei ole kuulunut jotakin suomalaisen peruskoulun oppiainetta. Vapauttaminen jonkin oppiaineen opiskelusta ei merkitse jatko-opintokelpoisuuden poistumista, mutta se voi joillain aloilla tai joissain tapauksissa rajata oppilaan mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Oppilaan jatko-opintojen kannalta onkin tärkeää, että tätä päätöstä harkitaan huolella.

Ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpitäminen

Opetuksen järjestäjät voivat tietyin ehdoin saada ylimääräistä valtionavustusta suomenkielisten oppilaiden ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi järjestettävään opetukseen. Tällaista perusopetusta täydentävää opetusta järjestetään useimmiten kaksi tuntia viikossa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti samassa ryhmässä kuin vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen opetus.

Päättöarviointi

Paluuoppilaiden päättöarvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin oppilaiden arvioinnissa.

Yhteishaku ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Lisätietoja koulutustarjonnasta, valintaperusteista ja hakuohjeista löytyy Opintopolusta.

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on mahdollista hakea ulkomaisella tutkintotodistuksella harkintaan perustuvassa valinnassa. Yhteishaun hakemuksen täyttämisen lisäksi harkintaan perustuvassa valinnassa hakevan tulee toimittaa hakulomakkeella pyydetyt todistukset suoraan niihin oppilaitoksiin, joihin hakee. Koulutuksen järjestäjä käsittelee harkintaan perustuvan valinnan hakemukset ottaen huomioon hakijan esittämät perustelut, koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista sekä tekee asiasta päätöksen.

Lisätietoja: