Henkilöstöä koskevat kielitaitovaatimukset

Perusopetuslain 37 §:n mukaan jokaisella koululla, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua opetusta, on oltava toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä on oltava opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998).

Kelpoisuusasetuksessa on peruskoulun ja lukion henkilöstön kielitaitoa koskevia säännöksiä. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettua lakia (424/2003), joka tuli voimaan vuoden 2004 alussa, sovelletaan osittain myös opetustoimen henkilöstöön. Sen mukaan rehtoreilla ja opettajilla on oltava oppilaitoksen opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Opetuskielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ei vaadita niiltä, jotka ovat osoittaneet hallitsevansa oppilaitoksen tai koulun opetuskielen täydellisesti ennen 1. tammikuuta 2004 voimassa olleiden säännösten mukaan.

Perusopetuksessa ja esiopetuksessa toimivilla opettajilla on oltava opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsissa opettajaksi kouluttautuneella henkilöllä, joka on suorittanut opetusharjoittelunsa yksinomaan ruotsinkielisessä opetuksessa, katsotaan olevan ruotsinkielisessä koulussa vaadittava erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Muulla kuin koulun opetuskielellä opettavien opettajien on hallittava opetuksessa käytettävä kieli. Opetushallitus määrää tarvittaessa, kuinka kielitaito osoitetaan (perusopetuslaki 37 § 3 momentti). Opetushallituksen määräyksen ”Opettajalta edellytettävä kielen hallinta muulla kuin koulun opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa” (25/011/2005) mukaan opettajalla on riittävä kielitaito, jos hän on suorittanut valtakunnallisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukaisen kokeen, suorittanut yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot tai suorittanut kelpoisuuden tuottavat opintonsa ulkomailla. Tällainen opetuskielen taito on osoitettava, jos opettaja opettaa vähintään neljä vuosiviikkotuntia tai vähintään neljä opetussuunnitelman mukaista kurssia.

Opettajalla on riittävä opetuskielen taito myös, jos hän on hankkinut Opetushallituksen hyväksymän opettajankoulutuksen ulkomailla ja suorittanut opettajan opintonsa maassa, jonka virallinen kieli opetuskieli on.