Koulun opetuskieli

Perusopetuslain 10 §:n 1 momentissa säädetään, että koulun opetuskieli on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Lisäksi osa opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla kielellä, jos se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta. Perusopetuslain 10 §:n 2 momentissa säädetään, että saamelaisten kotiseutualueella asuvien, saamen kieltä osaavien saamelaisten opetus on annettava pääosin saamen kielellä. Kuulovammaisille on tarvittaessa annettava opetusta viittomakielellä.

Koulut ovat yksikielisiä, koska opetus on lain mukaan järjestettävä erikseen kummallekin kieliryhmälle (perusopetuslaki 10 § 1 momentti). Kouluissa voidaan perusopetuslain 10 §:n 4 momentin mukaan järjestää opetusta muulla kuin lain 10 §:n 1 momentissa mainitulla kielellä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kielikylpyopetus tai vieraskielinen opetus.

Opetuksen järjestäjän on hyväksyttävä opetussuunnitelma erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä ja saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten (perusopetuslaki 15 § 1 momentti). Opetussuunnitelma on kirjoitettava koulun opetuskielellä, ja se kirjoitetaan aina erikseen kaikille kieliryhmille.