Kunnan velvollisuudet

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään, että kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunnan on järjestettävä opetus itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai yhdessä sellaisten muiden tahojen kanssa, joilla on oikeus perusopetuksen järjestämiseen. Kunnat voivat myös perustaa kuntayhtymiä kuntien välistä yhteistyötä varten. Kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen kumpaakin kieliryhmää varten (perusopetuslaki 4 § 1–4 momentti).

Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä ruotsinkielistä opetusta riippumatta ruotsinkielisiksi rekisteröityjen lasten määrästä.

Suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille on aina annettava opetusta oppilaan omalla kielellä, jopa silloin kun kunnassa on vain yksi kyseisen kielinen oppilas (Wikström & Winqvist, 2008:81).

Kuntalain (365/1995) mukaan kunnan opetustoimen hallinto on järjestettävä kaksikielisessä kunnassa niin, että kieliryhmiä varten on erilliset hallintoelimet. Kunta voi itse päättää, asetetaanko kumpaakin kieliryhmää varten oma toimielin vai yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmien mukaan jaostoihin (Wikström & Winqvist, 2008).

Kunta vastaa, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Jos oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä tai jos matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu hänelle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljettamista ja saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen (perusopetuslaki 32 §). Päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, jos lapsi on alle 13-vuotias, ja enintään kolme tuntia, jos oppilas on 13-vuotias tai sitä vanhempi. Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan kuljetusta ei voida järjestää 32 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, oppilaalla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon (perusopetuslaki 33 §). Koulukuljetusta odottavalle oppilaalle on perusopetuslain 32 §:n 4 momentin mukaan järjestettävä mahdollisuus toimintaan odotusaikana.