Lähikoulu ja huoltajan oikeus valita kieli

Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun (perusopetuslaki 6 § 2 momentti) tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta.

Jos kunta järjestää sekä suomen- että ruotsinkielistä opetusta, oppilaan huoltajalla on perusopetuslain 10 §:n 3 momentin mukaan oikeus valita se opetuskieli, jonka huoltaja katsoo olevan oppilaan oma kieli. Jos kunnassa järjestetään opetusta useammalla kuin yhdellä sellaisella perusopetuslain 10 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla kielellä, jolla oppilas pystyy opiskelemaan, huoltaja saa valita opetuskielen. Perusopetuslaissa käytetään käsitettä oppilaan oma kieli, ei äidinkieli tai rekisteröity kieli. Oppilaan omalla kielellä tarkoitetaan kieltä, jonka oppilas parhaiten hallitsee (Gustav Wikström & Ditte Winqvist, 2008:81). Jos oppilas pystyy selviytymään koulussa sekä suomen että ruotsin kielellä, huoltaja päättää, kummalla kielellä lasta opetetaan. Oppilaan muodollisesti rekisteröity kieli ei näin ollen ratkaise, mikä koulu oppilaan pitää tai minkä koulun hän saa valita. Jos kunnassa ei ole oppilaan omalla kielellä opetusta antavaa koulua, kunnan on tehtävä sopimus toisen opetuksen järjestäjän kanssa tai järjestettävä opetus oppilaan omalla kielellä muulla tavoin (Wikström & Winqvist, 2008).