Lukemis- ja kirjoittamistaitoja kehittämään

Jenni Alisaari

Oppilaiden lukemis- ja kirjoitustaitoja voidaan parantaa Australiassa kehitetyn Reading to Learn (R2L) -menetelmän avulla. Tälle David Rosen ja James Martinin kehittämälle menetelmälle on ominaista, että lähdetään liikkeelle tekstilajitietoisuudesta – tarkastellaan siis sitä, mikä on tyypillistä esimerkiksi mainokselle, käyttöohjeelle, uutiselle tai vaikkapa tietotekstille. Mikäli lukija tietää, onko tekstin tarkoituksena antaa ohjeita, kertoa tarinaa tai kuvailla asioita, hänen on helpompi lähteä lukemaan tekstiä. Toisaalta tieto siitä, mikä kullekin tekstilajille on tyypillistä, auttaa oppilasta myös omien tekstien tuottamisessa.

R2L-menetelmälle onkin tyypillistä, että lukemista ja kirjoittamista kehitetään rinnakkaisina taitoina. Keskeisenä ajatuksena on, että oppijoita myös tuetaan lukemisessa ja kirjoittamisessa, ja opetuksessa heille ikään kuin rakennetaan tikapuut, joita pitkin taitoa kehitettäessä voidaan edetä. Lähtökohtana opetuksessa on, että opetukseen voivat osallistua yhtä aikaa monen tasoiset oppijat, ja opettajan tuella voidaan lähestyä tekstejä, joista oppilas ei vielä yksin ilman tukea saisi välttämättä otetta.

Luetun ymmärtämisen tukeminen R2L-menetelmässä rakentuu samanlaiselle vuorovaikutukselle aikuisen ja oppijan välillä, kuin millaista vanhemman ja lapsen välinen keskustelu on esimerkiksi kuvakirjaa luettaessa. Aikuinen voi lukea lapselle tarinaa ja pysäyttää välillä lukemisensa sanoen: ”No, mihin se ankka nyt meni?” Lapsen osoittaessa kuvaa opettaja tai vanhempi voi todeta: ”Joo, sinne lehden taakse piiloon.”

Mikäli luetaan vaativampia tekstejä, opettaja voi tukea luetun ymmärtämistä avaamalla tekstiä oppilaille. Ensin on hyvä selittää omin sanoin, mikä on luettavan tekstin pääaihe ja keskeinen sisältö. Ajatuksena on tekstin sisällön tiivistäminen, tekstin tarkoituksen selventäminen, taustatietojen selittäminen ja kuvioiden ja piirrosten merkityksen selittäminen oppilaille. Sen jälkeen tekstiä aletaan opettajan johdolla tarkastella virketasolla. Jos tekstin aiheena on suomalaiset linnut, oppilaille kerrotaan ensin, että teksti kertoo erilaisista suomalaista linnuista ja siitä, miltä ne näyttävät ja mitä ne syövät. Virketasolla esimerkiksi virkettä Punatulkku on tuttu lintu talvisella lintulaudalla voidaan tarkastella näin: ”Siinä alussa on sana, joka kertoo, mistä linnusta on kysymys. Löydättekö sen sanan?” ”Viimeisenä on sana, joka tarkoittaa sellaista paikkaa, johon linnuille laitetaan talvella ruokaa. Löydättekö sen?” Lisäksi lukemisen tukena kannattaa käyttää kuvia ymmärtämisen vahvistamiseksi. Tässä esimerkissä kuvat olisivat voineet esittää punatulkkua ja lintulautaa.

R2L-menetelmään kuuluu, että tekstistä alleviivataan sanoja, jotka ovat ymmärtämisen kannalta keskeisiä. Näiden sanojen avulla voidaan sitten kirjoittaa koko ryhmän yhteiset muistiinpanot tekstistä. Yhteisten muistiinpanojen avulla on hyvä lähteä kirjoittamaan omaa versiota tekstistä, jolloin tarkoituksena on kirjoittaa tekstin keskeisimmät ajatukset uudelleen. Tarkoituksena on kehittää oppilaiden kirjoittamistaitoja lukemistaitojen rinnalla.

R2L-menetelmää voidaan käyttää myös kaunokirjallisten tekstien kanssa. Tekstin ymmärtämistä helpottaa, jos oppilaat oppivat tunnistamaan tekstistä fiktiivisen tekstin tyypilliset piirteet: kuvailu, ongelma, reaktio ongelmaan, uusi ongelma, reaktio ongelmaan, mahdollinen ongelman reflektio, ratkaisu. Näitä piirteitä on hyvä alleviivata tekstistä, jotta ne hahmotetaan helpommin.

Kaunokirjallisia tekstejä on hauska käsitellä siten, että valmista tekstiä käytetään oman kirjoittamisen lähtökohtana. Tarkoituksena on, että tekstistä säilytetään suurin osa sanoista, mutta oppilaat saavat keksiä tarinaan uudet hahmot, uudet paikat ja uudet tapahtumat. Näin taitavan kirjailijan tarinankuljetuskeinot jäävät käyttöön malliksi, vaikka itse tarina vaihtuukin aivan uudeksi. Tällä menetelmällä kannattaa kirjoittaa sekä ryhmän yhteisiä että jokaisen oppilaan omia tarinoita.

Reading to learn -menetelmän käytöstä tietotekstien käsittelyssä löytyy esimerkkivideoita tältä nettisivulta: https://www.readingtolearn.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=21

Lisää luettavaa aiheesta

Rose, D. & Martin, J. R. (2012). Learning to Write, Reading to Learn. Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Sheffield: Equinox.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. OPS 2016 tukimateriaalit. Saatavissa: http://edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/kielen_opetus_ja_oppiminen/suomi_toisena_kielena/ops_2016_tukimateriaalit

Tekstilajitaidot (2014). Lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2014. Toim. K. Rapatti ja S. Shore. Laatusana.