Kielen opetukseen ja oppimiseen liittyvää luettavaa

Aalto, E., Kauppinen, M. & Tarnanen, M. 2014. Kielellinen tietoisuus kieliopin opetuksen kulmakivenä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6.5.2014. Verkkojulkaisuna: http://www.kieliverkosto.fi/article/kielellinen-tietoisuus-kieliopin-opetuksen-kulmakivena/ (6 s.)

Aalto, E., Mustonen, S. & Tukia, K. 2009. Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3/2009, s. 402–423. (22 s.)

Aalto, E. & Tukia, K. 2007. S2-oppilas rakenteita oppimassa - Miten rakenteista tulee kielen käyttötaitoa? Avaimia funktionaaliseen rakenteiden opetukseen. Virke 3/2007, s. 22–25. (4 s.) Verkkojulkaisuna:
http://www.kiekuma.fi/docs/content/vr6gdmn2_Virke_elo07_rakenteet.pdf

Alho, I. & Kauppinen, A. 2008. Käyttökielioppi. SKS. (237 s.)

Berg, M. & Silfverberg, L. 2008. Kato hei – puhekielen alkeet. Finn Lectura. (184 s.)

Boeckmann, K.-B., Aalto, E., Abel, A., Atanasoska, T. & Lamb, T. (toim.) 2012. Promoting plurilingualism – Majority language in multilingual settings. European Centre for Modern Languages. Council of Europe. (95 s.) Verkkojulkaisuna:
http://www.researchgate.net/profile/Andrea_Abel/publication/259507522_Promoting_plurilingualism_-_Majority_language_in_multilingual_settings/links/0deec52c5967de1a36000000.pdf

Cantell, H. 2013. Opettaja tarvitsee herkkyyttä ja kykyä kohdata moninaisuutta. Kasvatus 3/2013, s. 320–322. (3 s.)

Immonen-Oikkonen, P. & Leino, A. (toim.) 2010. Monikulttuurinen kouluyhteisö. Opetushallitus. (222 s.) Verkkojulkaisuna:
http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf

Järvinen, H.-M. 2014. Katsaus kielenoppimisen teorioihin. Teoksessa P. Pietilä & P. Lintunen (toim.) Kuinka kieltä opitaan: opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus. (11 s.)

Jönsson-Korhola, H. & White, L. 2010. Tarkista tästä – Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Finn Lectura. (164 s.)

Kuukka, I. & Rapatti, K. (toim.) 2009. Yhteistä kieltä luomassa. Suomen kielen oppija opetusryhmässäni. Opetushallitus. (166 s.)

Latomaa, S. (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus. (200 s.) Verkkojulkaisuna:

http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Latomaa, S. & Hämäläinen, E. 2008. Mitä kuuluu? Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Finn Lectura. (141 s.)

van Lier, L. 2000. From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological perspective. Teoksessa J. P. Lantolf (toim.) Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press. (15 s.)

Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. 2006. Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Opetushallitus. (192 s.)

Norton, B. & McKinney, C. 2011. An identity approach to second language acquisition. Teoksessa D. Atkinson (toim.) Alternative approaches to second language acquisition. (22 s.) Verkkojulkaisuna:
http://faculty.educ.ubc.ca/norton/Norton%20&%20McKinney%20in%20Atkinson%202011.pdf

Rose, D. & Martin, J. R. 2012. Learning to Write, Reading to Learn. Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Sheffield: Equinox. (357 s.)

Shore, S. & Rapatti, K. (toim.) 2014. Tekstilajitaidot. Lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa: Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2014. (183 s.)

Suni, M. 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. (254 s.)

Tammelin-Laine, T. 2014. Aletaan alusta: luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. (172 s.)

Tani, H. & Nissilä, L. (toim.) 2010. Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Opetushallitus. (167 s.)

Tukia, K., Aalto, E. & Mustonen, S. 2007. S2-oppilas lukijana. Miten opetan tekstinymmärtämisen taitoja? Virke 4/2007, 32–36. (5 s.) Verkkojulkaisuna:
http://www.kiekuma.fi/docs/content/jaqzv1k9_Virke_marras07_TY.pdf

Välijärvi, J. & Kupari, P. 2015. PISA – Millä eväillä uuteen nousuun? Pisa 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:6. (232 s.) Verkkojulkaisuna:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/okm6.pdf?lang=fi

White, L. 2010. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura. (318 s.)

Oppimateriaaleja suomen opetukseen:

Minna Muukkonen & Katriina Rapatti (2015). Välkky 3 – suomi toisena kielenä -tehtäväkirja, Sanoma Pro (myös tekstikirja, joka on yhteinen äidinkielen ja S2-oppilaille)

Kynäkulkurin eväät -tehtäväkirjat, Sanoma Pro

Suomi 2 -sarja, Otava