Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin taiteen perusopetuksessa on keskeistä nyky-yhteiskunnassa tarvittava rakennetun ympäristön ymmärtäminen ja tulkinta. Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Molemmat oppimäärät tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti luonnon, rakennetun ympäristön ja ihmisen toiminnan vuorovaikutukseen. Opetuksessa käsitellään koko rakennettua ympäristöä yksittäisistä esineistä ja rakennuksista laajoihin ympäristökokonaisuuksiin. Keskeistä opetuksessa on tilan kolmiulotteinen hahmottaminen. Opetus kehittää oppilaan kykyä havainnoida, pohtia ja ymmärtää ympäristöään. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Tapaamiset rakentamisen ammattilaisten kanssa ovat osa opetusta. Keskeisiä työtapoja ovat luova ongelmanratkaisu, taiteellinen ilmaisu ja rakentaminen. Oppilaiden työskentelyssä korostuu elämyksellisyys, kokonaisvaltaisuus ja moniaistisuus. Arkkitehtuuriopetus ankkuroituu visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön sekä tieteiden- ja taiteidenväliseen osaamiseen.

Arkkitehtuurin taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Arkkitehtuurin lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö. Näillä visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Yleisen oppimäärän mukainen arkkitehtuurin taiteen perusopetus muodostuu perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä 10 opintokokonaisuutta. Arkkitehtuurin yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja. Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän mukaisen arkkitehtuurin opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan vaikutukset luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Opetuksen lähtökohtina ovat kokemukset ja havainnot, pohdinta, tutkiminen ja rakenteellis-materiaalinen työskentely. Opinnoissa tutustutaan rakennetun ympäristön eri tasoihin: esineet, kalusteet, tilat, rakennukset, yhdyskunnat ja maisemakokonaisuudet.

Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia. Arkkitehtuurin lisäksi taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisia taiteita ovat kuvataide ja käsityö. Visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Laajan oppimäärän mukainen arkkitehtuurin taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista. Ne voivat sisältää myös muiden visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintoja. Opetuksen tarjonta, suoritettavat kurssit ja työpajat määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Arkkitehtuurin laajan oppimäärä luo edellytyksiä jatko-opinnoille. Opinnoissa korostuu opintojen pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus, työpajamaisuus ja oman visuaalisen ilmaisun kehittäminen. Ne tukevat oppilaan persoonallisuuden ja luovan ongelmaratkaisukyvyn kehittymistä. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat rakennustaide, kaupunkiarkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu, ympäristösuunnittelu, tilasuunnittelu, maisemasuunnittelu, tila- ja ympäristötaide. Ympäristön rakentumista kulttuurisena ja sosiaalisena toimintana käsitellään elämyksellisesti ja moniaistisesti. Opinnot ohjaavat oppilasta analysoimaan, arvioimaan ja tulkitsemaan visuaalista ympäristöä.