Käsityö

Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, jotka ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja ymmärtää käsityön kulttuurisia merkityksiä. Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja.

Käsityötä ja muotoilua tarkastellaan esteettisestä, käyttötarkoituksen mukaisesta, fysiologisesta, rakenteellisesta ja materiaalisesta näkökulmasta. Opetuksessa painotetaan ympäristön, median, käsityöprosessin ja oman toiminnan havainnointia. Opetus järjestetään niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät. Oppilasta ohjataan laadukkaiden tuotteiden luomiseen ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Oppilas oppii yhdistämään visuaalisia, käyttötarkoituksen mukaisia, ekologisia, taloudellisia ja teknologisia ominaisuuksia käsityötuotteeseen. Valmiissa tuotteissa näkyy esteettinen, visuaalinen, kulttuurinen osaaminen ja perinteen taitaminen.

Käsityössä taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Käsityön lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja kuvataide. Näillä visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Yleisen oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus muodostuu perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä 10 opintokokonaisuutta. Käsityön yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja. Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän mukaisen käsityön opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat kokemukset, ilmaisu, käsillä työskentely ja tuotteiden valmistus. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas perehtyy monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä soveltaa tietoja ja taitoja käsityöllisessä suunnittelu- ja valmistusprosessissa.  Oppilas kokee iloa tekemällä oppimisesta sekä arvostaa omaa ja ryhmän työskentelyä.

Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia. Käsityön lisäksi taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri ja käsityö. Visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista. Ne voivat sisältää myös muiden visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintoja. Opetuksen tarjonta, suoritettavat kurssit ja työpajat määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Käsityön laajan oppimäärä luo edellytyksiä jatko-opinnoille. Opinnoissa korostuu opintojen pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus, työpajamaisuus ja ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla.
Oppilas toimii tekijänä, vastaanottajana ja tekijänä. Hän oppii seuraamaan omien taitojen karttumista ja arvostamaan käsityöllistä työskentelyprosessia. Opinnot ohjaavat oppilasta analysoimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan visuaalista kulttuuria.