Kuvataide

Kuvataiteen taiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Opiskelu luo edellytyksiä kuvataiteen jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Molemmat oppimäärät tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.

Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja käsityö. Näillä visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus muodostuu perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä 10 opintokokonaisuutta. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja. Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän mukaisen kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnoissa tarkastellaan taiteen ja arjen kuvia, tutustutaan muotoiluun ja ympäristöön sekä kehitetään oppilaan kulttuurin tuntemusta. Oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä.

Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri ja käsityö. Visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista. Ne voivat sisältää myös muiden visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintoja. Opetuksen tarjonta, suoritettavat kurssit ja työpajat määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Kuvataiteen laajan oppimäärä luo edellytyksiä jatko-opinnoille. Opinnoissa korostuu opintojen pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus, työpajamaisuus ja oman visuaalisen ilmaisun kehittäminen. Ne tukevat oppilaan persoonallisuuden ja luovan ongelmaratkaisukyvyn kehittymistä. Keskeisiä oppisisältöjä ovat luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt, kuvataiteen ilmenemismuodot, media ja kulttuuriperintö. Opinnot ohjaavat oppilasta analysoimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan visuaalista kulttuuria.