Teatteritaide

Teatteritaiteessa perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Teatteritaiteen opiskelun myötä oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen kautta. Opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Opiskelussa korostuu ryhmässä toimiminen ja kokemuksellinen oppiminen. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Opetus muodostuu opintokokonaisuuksista, joita on kaikkiaan 10. Opiskelussa tavoitteena on, että oppilas tutustuu teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri muotoihin. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen harjoittamista ja osallistumista teatterinomaiseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Oppilas tutustuu teatterin eri osa-alueisiin sekä saa kokemuksia esitysten valmistusprosessista sekä esiintymisestä.

Laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia. Perusopintojen tarkoituksena on ohjata oppilasta etsimään omaa taiteellista ilmaisuaan, opiskella toiminnallisesti teatteritaiteen eri osa-alueita, teatterin lajeja ja tyylejä, laatia ja toteuttaa esitys ja arvioida sen toteutumista. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii mm. käyttämään omia kokemuksiaan taiteellisen työn lähtökohtana, harjoittelee roolityön perusteita, skenografian vaikutusta esitykseen skä tutkii ja harjoittelee teatteriesityksen rakentamista. Hän voi erikoistua johonkin teatteritaiteen osa-alueeseen. Lopuksi laaditaan ja toteutetaan päättötyö, johon kuuluu myös oman työn reflektointi.

Teatteritaiteen EDU.fi-sivujen arvioinnin tukimateriaalit auttavat sekä yleisen että laajan oppimäärän arvioinnissa.